Банкеръ Daily

Пари и пазари

Борсата осигурява свеж капитал за фирмите

Ковид ситуацията сви икономическата дейност съответно приходите на фирмите. Това пък е причина за забавяне или спиране на някои проекти. Макар и по-меки условията за отпускане на банкови кредити често са пречка за компаниите. Но някои от тях имат още една възможност - фондовата борса. Един проспект за публично предлагане на акции или облигации, разрешение от Комисията за финансов надзор и инвеститорите се притичат на помощ. В последните два месеца три компании се опряха на това рамо, а няколко дружества са внесли документи в КФН и чакат разрешение. 

ИТ компанията, която вече предложи няколко приложения за решаване на някои проблеми с коронавируса - "Алтерко" АД, вече приключи процедурата по увеличаване на капитала. Комисията за финансов надзор вече вписва емисия акции, издадена от дружеството, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Тя е в размер на 2 999 999 броя нови обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 15 000 000 лева на 17 999 999 лева.

Тази възможност за акумулиране на парични средства чрез "Българска фондова борса" АД често се използва от акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

"Софарма имоти", което в последните години редовно си набавя свеж капитал през борсата, приключи поредната процедура. Емисията дялови книжа с цел търговия на регулиран пазар вече е вписана в публичния регистър, воден от регулатора. Тя е в размер на 535 392 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. След приключването й капиталът на дружеството нарасна от 21 415 928 лева на 21 951 320 лева.

"Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" е специализирано в инвестиции във ваканционни имоти край Черно море. За развитие на тези проекти дружеството издаде емисия акции, която вече е вписана в регистъра на Комисията за финансов надзор. Книжата се издават с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 21 755 000  броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и тя даде възможност на дружеството да увеличи капитала си от 6 011 476 лв. на 27 766 476 лева.

Основната част от активите на дружеството са инвестирани в недвижими имоти. Поради това динамиката на цените на пазара на недвижими имоти, включително цените на строителството, наемите и други свързани услуги (застраховки, поддръжка и др.) ще имат определящ ефект върху печалбата на Дружеството и стойността на неговия капитал. Инвестиционната стратегията на дружеството предвижда значителна част от набрания собствен и привлечен капитал да се вложат в изграждане/ремонтиране на недвижими имоти.

Мениджърите на "Български фонд за дялово инвестиране" АД тепърва трябва да се справят с предизвикателствата на ковид ситуацията и притесненията на инвеститорите. 
 Дружеството вече получи одобрение на своя проспект за първично публично предлагане на емисия акции и предстои  да направи следващите стъпки по тази процедура. 
Емисията е в размер до 6 578 255 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.05 лева всяка една, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.
Вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

 

Свеж капитал може да осигури и емисия облигации 

"Финанс Директ" АД получи одобрение на своя проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на издадената нова емисия дългови книжа.
Тя в размер 2 000 000 евро, разпределени в 2000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1000 евро. Книжата са с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3.75%, който е платим на всеки шест месеца. Емисията беше издадена на 12 ноември 2019 г. и трябва да бъде изплатена на  12 ноември 2024 година. Тя вече е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във