Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Борсата дава път на малките компании

Значителна част от малкия и среден бизнес няма информация за възможностите на БФБ като място за финансиране

И в края на четвъртото тримесечие на миналата година нетният финансов резултат на "Българска фондова борса" АД е положителен,  а  прогнозите са да продължи да расте и през 2019-а. Основания за това има - на 15 октомври започна приемът на проектни предложения по ваучерната схема за подпомагане на малки и средни компании, желаещи да се регистрират  на "БФБ-София". Очаква се по този начин  да се стимулира развитието на капиталовия пазар, тъй като всяка фирма, стъпила на борсата, ще може да възстанови първоначалните си разходи по подготовката на документите.

Малко по-късно, на 27 декември, Българска фондова борса получи одобрение от КФН за създаването на нов Пазар за растеж на МСП, наречен BEAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market). Така малките и средните компании получават още едно облекчение - вече ще могат да набират капитал при по-облекчени условия за  обхвата и периодичността на разкриваната от тях информация и въз основа на публикуването на облекчен по форма и съдържание проспект. Също така  ще е възможно и набирането на капитал до 1 млн. евро без проспект. Целта на Пазара за растеж на МСП е да се намали административната тежест за МСП, които се стремят да се регистрират за търговия на фондовата  борса и да емитират ценни книжа. Този пазар се явява и междинно звено по пътя на една компания към регулирания пазар.

"Българска фондова борса" АД е - с нетна печалба от 415 хил. лв. в края на четвъртото тримесечие, става ясно от междинния счетоводен отчет. Тя пък е следствие главно от ръста на финансовите приходи, от спада в оперативните приходи и нарастването  на сумите по перото "Други разходи за дейността", където е отразена обезценка на вземане на дружеството по договор за цесия на депозит в банка, обявена в ликвидация. Финансовите приходи скачат от 187 хил. лв. през 2017 г. до 1.341 млн. лв. най-вече заради отчетените в тях парични постъпления от продажбата на ДЦК, свързани с покупката на "Българска независима енергийна борса" ЕАД и дивидента, получен от това дъщерно дружество. Така печалбата на БФБ се  повишава с малко над два пъти спрямо положителния финансов резултат година по-рано, когато той беше в размер на 206 хил. лева.

Приходите от основната дейност на фирмата намаляват на годишна база, което се дължи главно на свиващите се парични постъпления от комисиони за сделки на борсата (-31%) и таксите за регистрация на дружества (-3.7%). В същото време увеличение има при основните разходи спрямо края на 2017-а. С 91 хил. лв. нарастват харчовете за персонала. Със 117 хил. лв. повече са средства, платени за външни услуги, основно поради ръст на консултантските услуги заради влизането в сила на Общия регламент за личните данни и свързаните с това промени в системата за управление на "Българска фондова борса" АД.

Към края на четвъртото тримесечие на 2018 година БФБ няма срочни депозити в банки.

Текущите задължения на дружеството отбелязаха ръст от 208%, а нетекущите намаляха. Нарастването на дълговете до една година се дължи главно на отразените задължения към "Български енергиен холдинг", свързани с покупко-продажбата на "БНЕБ" ЕАД. Двете оставащи вноски, дължими към февруари и август 2019 г., са отразени като текущи задължения с падеж под една година.

 

Търговията със собствени акции на "Българска фондова борса" АД между октомври и декември бе с по-ниска активност, отколкото през третото тримесечие. Цената се понижи от 6.05 лв. за акция при затваряне на търговията на 28 септември до 5.40 лв. за дял в последния борсов ден на 28 декември. Минималната цена за периода беше 4.90 лв. за един брой. Общо бяха прехвърлени 174 673 лота в 261 сделки, а оборотът бе 927 895 лв., което в сравнение с третото тримесечие представлява намаление в броя изтъргувани книжа и спад на оборота и ръст в броя сделки. Търговия имаше в 48 от общо 62 сесии за периода.

Facebook logo
Бъдете с нас и във