Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БМФ - НАДЕЖДАТА НА БРОКЕРИТЕ ПРЕЗ 2006-А

Параходство Български морски флот е наследник на компания, създадена през 1892 г., и има над едновековна традиция в извършването на морски транспорт. Първоначално параходството е разполагало с малък брой параходи, но в момента компанията притежава 77 плавателни съда. Дружеството е сред лидерите в морския транспорт в Черно море и в източното Средиземноморие и е един от най-големите корабособственици в този регион. Съдовете отговарят на стандартите СОЛАС за безопасност и могат да преминават през Суецкия и Панамския канал. БМФ е член на българската делегация на срещите на Международната морска организация, член е и на Асоциация 9000. БМФ има и дялове в международната сателитна мрежа Инмарсат. Компанията е сертифицирана по ISO - 9002.

Приватизацията на БМФ е едно от най-чаканите събития от инвестиционната общност и от собствениците на компенсаторни инструменти през започналата 2006-а. Въпреки че Комисията за финансов надзор обяви още през ноември 2003 г. дружеството за публично, досега не е извършена нито една сделка с негови акции на Българската фондова борса и то си остава 100% собственост на Министерството на транспорта. Стратегията за раздържавяване на БМФ беше одобрена от правителството през ноември 2004 г. сегашното правителство обаче все още не е огласило вижданията си за бъдещето на морския ни флот. В началото на тази година ще бъде съставена нова работна група, която ще актуализира стратегията за раздържавяването на морския ни флот.
Според досегашните намерения за приватизация на БМФ 30% от дружеството трябваше да бъдат продадени чрез БФБ-София. В документа беше предвидено до участие в процедурата по приватизация на останалите 70% от капитала да бъдат допуснати както стратегически, така и финансови инвеститори.
БМФ е определено за предприятие със значение за националната сигурност и според Закона за приватизация то ще трябва да бъде продадено чрез двустепенен конкурс. Избраният купувач ще трябва да бъде одобрен и от Министерския съвет. Според сегашната стратегия на офертите трябваше да се оценят на база на предложената цена, инвестиции и заетост в компанията.
Параходство БМФ е компанията майка, която притежава пряко или косвено дялове в компаниите, които извършват основната или спомагателната дейност за корабоплаването. Компанията печели и от професионалната подготовка на чуждестранни моряци. Параходството има дялово участие и в още 22 компании в чужбина. Тези дружества обаче се използват за набиране на заеми от чуждестранни банки срещу залог на свои собствени кораби. Така девет от притежаваните кораби са ипотекирани срещу заеми от чуждестранни банки, а други четири - срещу заеми от български финансови институции. По този начин компаниите набират средства за обновяване на флота на плавателните съдове на БМФ и подпомагат основната дейност на компанията майка.
Регистрираната в Лондон Balkan and Black see Shipping Limited и нейните клонове извършват брокерската дейност, чартирането и други спомагателни дейности за БМФ. През 2004 г. параходството прекрати дейностите по корабостроене и направи съвместна компания с Булярд АД - Булярд корабостроителна индустрия АД. БМФ държеше 99.9% от капитала на фирмата, а за апортна вноска бяха използвани машини и оборудване от обявената в несъстоятелност Варненска корабостроителница. След това БМФ продаде 75% от капитала и приключи сделката с 8.7 млн. лв. печалба.
Най-голяма част от 77-те кораба на БМФ са за насипни товари и контейнеровози. Последните нови кораби, които БМФ пуска на вода, са Българка и Трапезица. Повечето от съдовете на параходството обаче са стари - средната им възраст е 23 години, а над половината от трамповите кораби са със средна възраст над 15 години. Това от своя страна предполага чести повреди, което води до по-големи разходи за ремонтни дейности, както и до по-големи загуби от престоя на съдовете. През 2005 г. БМФ е превозила ХХХ тона насипни товари и ХХХ контейнери, докато през 2004 г. количествата са съответно 130 000 т и ХХХ контейнери.
Финансовите резултати на компанията за 2005 г. са добри. За първото деветмесечие на миналата година консолидираната печалба на БМФ е 37.699 млн. лв., като леко намалява от 37.847 млн. лв. за същия период на 2004 г., показват данните от отчета на дружеството. Заедно с малцинственото участие печалбата достига до 37.743 млн. лева. През 2004 г. дружеството достига до годишна печалба от 36.2 млн. лв., докато през 2003 г. е било на загуба с 27.7 млн. лева. Печалбата се дължи главно на намаляването на разходите в дружеството, а нетолкова на увеличението на оборота му.
През деветмесечието на 2005 г. нетните приходи от продажби на дружеството достигат до 322.7 млн. лв. - с 11.6% повече в сравнение със същия период на 2004 г., когато са били 289 млн. лева. Разходите са 282.9 млн. лв. срещу 246.5 млн. лв. година по-рано, като увеличението тук се дължи основно на по-големите амортизационни отчисления.
БМФ е с основен капитал от 109 млн. лв., а собственият му капитал в края на деветмесечието е 929.4 млн. лева. Дългосрочните задължения на дружеството са намалели в края на септември до 34.8 млн. лв. - от 122.7 млн. лв. в края на 2004 г., а краткосрочните падат до 58.6 млн. лв. - от 73.2 млн. лева. Паричните средства на дружеството са се увеличили до 83.09 млн. лв. към 30 септември 2005 г. - от 41.2 млн. лв. в края на същия месец през 2004 година.
Дали бъдещият инвеститор в БМФ ще бъде стратегически, или финансов зависи много от самия профил на компанията. Параходството е един от най-големите собственици на кораби в региона. Освен това компанията е финансово независима и може да инвестира в обновяването на флота си. БМФ е и структуроопределящо предприятие в страната и има висококвалифициран персонал. Печалбите на БМФ обаче зависят много от циклите на световната търговия - икономиката е в подем, тя изисква повече суровини и съответно повече транспорт.
Инвестициите, които трябва да направи евентуалният нов собственик на морския ни флот, ще бъдат големи, тъй като повечето кораби са остарели, което довежда и до високи разходи за ремонт на съдовете. Рисковете, пред които БМФ е изправен, са свързани и с покачване на цените на петрола, което наблюдаваме. Това би оскъпило сериозно морския транспорт и би направило по-изгодни алтернативните транспорти - жп, сухопътен и въздушен.
Ако приватизацията на БМФ се забави, то единствените варианти пред държавата като мажоритарен собственик са да вложи сериозни средства в подновяването на флота, както и да опита да наложи дружеството на пазарите, където компанията си е изработила добро име. Държавата ще трябва да намали и разходите в администрацията на компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във