Банкеръ Daily

Пари и пазари

Бизнес климатът в България се влошава през февруари

Общият показател на бизнес климата в България намалява с 0.8 пункта през февруари спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, запазва равнището си от януари, а промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като леко понижена при известно влошаване на техните очаквания за дейността през следващите три месеца.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да бъдат свързани с недостига на работна сила и несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени в промишлеността по-голямата част от мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

През февруари 2020-а показателят "бизнес климат в строителството" се покачва с 0.5 пункта, в резултат на подобрените очаквания на строителните  предприемачи  за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни, което според тях ще доведе до допълнително наемане на персонал.

Недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да бъдат най-сериозните пречки за бизнеса, като през последния месец се отчита засилване на негативното влияние на втория фактор.

По отношение на продажните цени в строителството, анкетата на НСИ регистрира намерения за известно тяхно повишение, макар преобладаващата част от мениджърите в сектора да очакват цените да останат без промяна през следващите три месеца.

Що се отнася до показателя "бизнес климат в търговията на дребно", той се понижава с 0.6 пункта, което се дължи на изместване на оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията от „добро“ към „задоволително“ (нормално за сезона). В същото време обаче прогнозите им за бизнес състоянието през следващите шест месеца са по-благоприятни, като и в очакванията им за обема на продажбите през следващите три месеца се регистрира подобрение.

Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда. По отношение на продажните цени в отрасъла, търговците на дребно предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" през февруари се понижава с 3.6 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-резервирани са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги.

Конкуренцията в бранша продължава да е най-сериозният проблем за бизнеса. На второ и трето място са факторите "несигурна икономическа среда" и "недостиг на работна сила". По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във