Банкеръ Daily

Пари и пазари

Бизнес климатът в България се подобрява през май

През май стопанската конюнктура в страната започва да се възстановява и отбелязва положителна промяна в сравнение с последните три месеца. Общият показател на бизнес климата в България се покачва с 11.8 пункта спрямо април в резултат на позитивните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщават от НСИ.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността се повишава с 11.4 пункта, което се дължи на по-благоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като намалена, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-позитивни.

Най-сериозните затруднения за бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина. Относно продажните цени в промишлеността - по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

През май показателят „бизнес климат в строителството“ нараства със 17.3 пункта главно поради оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата строителна активност остава намалена, докато прогнозите им за следващите три месеца са по-благоприятни. Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла продължава да е несигурната икономическа среда, посочена от 70.1% от предприятията. На второ и трето място остават затрудненията, свързани с недостига на работна сила и фактора „други“

Строителните предприемачи предвиждат известно повишение на продажните цени в сектора, макар преобладаващата част от тях да очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Показателят „бизнес климат в търговията на дребно“ пък се покачва с 16.2 пункта в резултат на подобрените прогнози на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата на НСИ регистрира и повишени очаквания по отношение на обема на продажбите и поръчките от доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца. И тук несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за развитието на бизнеса. Регистрирано е и нарастване на негативното влияние на фактора „недостатъчното търсене“, който измества на трето място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша. Относно продажните цени търговците очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Що се отнася до бизнес климата в сектора на услугите, показателят се увеличава с 2.5 пункта. Това се дължи на по-благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, докато очакванията за следващите три месеца леко се подобряват. Факторите „несигурна икономическа среда“, „недостатъчно търсене“  продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията, а по отношение на продажните цени в сектора на услугите - мениджърите предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във