Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Бягства от фондовата борса засилват напрежението там

КФН следи зорко всички опити за напускане на фондовата борса и разреши това само на едно туристическо дружество
S 250 596ca391 533e 4904 9870 a4e3e5c1fe83


Никога не е било толкова лесно и евтино да си купиш компания и да се измъкнеш от правилата на фондовата борса. В случая - става с търгово предложение към останалите акционери. Цените на акциите са ниски, търговията е слаба, липсват дивиденти. Почти всеки инвеститор в тази ситуация би се съгласил да продаде на някаква цена книжата, които има, само и само да вземе нещо срещу своето вложение.


 

Мажоритарните собственици също са доста активни на капиталовия пазар. Няколко големи акционери направиха търгови предложения - в края на миналата и през първото тримесечие на тази година - за да съберат и книжата, които са извън портфейла им, и - евентуално - да свалят дружеството от борсова търговия. Един от тях успя за премине през ситото на Комисията за финансов надзор, но други три отново ще трябва да подготвят документи  за кандидатстване и одобрение.

След един отказ в края на март, в средата на април Комисията за финансов надзор одобри коригираното търгово предложение от "Томов Девелопмент" ЕООД за изкупуване чрез инвестиционния посредник "Дилингова финансова компания" АД на акции от капитала на

"Велина" АД, Велинград,

от останалите акционери на дружеството. Става дума  за последните 8560 броя от книжата, които мажоритарният собственик не притежава. Пловдивската компания "Томов Девелопмент" ЕООД, чийто едноличен собственик е Христо Томов Томов, изкупува книжата по 2.82 лева за един брой.

"Велина" АД управлява "Велина Спа Хотел" във Велинград, непосредствено до парк "Клептуза" в града. Търговият предложител заяви, че щом са налице законови условия за това, той възнамерява да поиска отписването на фирмата от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. А това означава, че фондовата борса ще загуби още една фирма от туристическия бранш, а той  е структуроопределящ за икономиката ни и осигурява 12% от брутния вътрешен продукт.

Други трима кандидати  да проведат такива операции обаче нямаха такъв  късмет. И явно ще трябва да се потрудят при подготовката на нови документи, с които да убедят КФН да им разреши да публикуват  търгово предложение за акциите на останалите акционери. Две от тези дружества са със специална инвестиционна цел и са от сектора на недвижимите имоти.

Комисията за финансов надзор не даде ход и на коригираното търгово предложение от "Нео Лондон Капитал" АД да закупи  акции от капитала на

"Премиер фонд" АДСИЦ, Варна

от по-малките акционери в дружеството, което подготвяше заедно с инвестиционния посредник "Де Ново" ЕАД.

Дружество със специална инвестиционна цел има лиценз за извършване на дейност като АДСИЦ от март 2006 година. То инвестира парични средства, акумулирани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти - сгради и земя (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

От 20 март е

търговото предложение от "Нео Лондон Капитал" АД

към останалите акционери на "Премиер фонд" АДСИЦ. Предлаганата цена за книжата им е в размер на 10.51 лева за един брой.  А тя трябваше да убеди притежателите на 650 000 акции,( или 36.11% от капитала), да продадат книжата си. В следващите три години търговият предложител не предвиждаше да променя предмета на дейност на дружеството. Основното конкурентно предимство на "Премиер фонд" е добрата диверсификация на инвестиционния му портфейл по вид активи и локация. Дружеството няма целеви сегменти за инвестиции, а залага на доброто бъдеще на всяко едно свое вложение. Членовете на съвета на директорите на "Премиер фонд" не притежават акции от фирмата, която управляват.

На 10 януари приключи процедурата по увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 1 799 999 лв. чрез издаване на 1 149 999 броя нови акции. В резултат срещу записаните книжа във фирмената каса влязоха 12 074 989.50 лв., срещу които стоят няколко разработвани проекти

"Феникс Капитал холдинг" АД - София също не получи разрешение от КФН да публикува внесеното коригирано търгово предложение. Компанията искаше да закупи чрез инвестиционния посредник "АВС Финанс" АД акциите от капитала на

"Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, София,

които  държаха останалите акционери на дружеството.

Търговото предложение е депозирано на 19 март, а от "Феникс Капитал холдинг" АД бяха готови да платят по 1.45 лева за един брой от липсващите им книжа. Мажоритарният акционер притежава 4 831 331 акции или 51.11% от капитала и искаше да събере останалите 4 621 009 броя, които не са под неговото управление. Търговият предложител не предвиждаше промяна в предмета на дейност. Голямото конкурентно предимство на дружеството със специална инвестиционна цел е неговият основен имот в София на бул. "Тодор Александров" - една от основните бизнес локации в столицата.

"Феникс Капитал Холдинг" АД не възнамерява да отписва фирмата от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор. Членовете на съвета на директорите на "Ексклузив Пропърти" не притежават акции от дружеството, което управляват.

"Ексклузив Пропърти" е създадено през 2006 г. като акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което осъществява дейност по влагане  на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). С цел задоволяване на ексклузивен клиентски интерес, то е фокусирало дейността си в ясно определен пазарен сегмент - строителство и експлоатация на първокласни офис сгради и луксозни жилища.

Търговото предложение към

"Родна земя холдинг" АД

е поредното към акционерите на един от бившите приватизационни фондове. Добрата новина е, че холдингът няма да се отпише от публичния   регистър и търговията с неговите книжа на БФБ ще продължи.

Но и фирмата "Невена" ЕООД  от Варна не получи разрешение за публикуване на внесеното в КФН търгово предложение. Тя притежава 26 103 933 акции или 46.44% от капитала на холдинга. А с тази оферта искаше да закупи чрез инвестиционния посредник "АБВ Инвестиции”"ЕООД и останалите 29 996 664 акции от капитала на "Родна земя холдинг" от другите акционери на дружеството. Предложената цена бе 2.10 лева за един брой.

Основната дейност на холдинга ще се запази. Но по отношение на дивидентите няма да има промяна. Търговият предложител предвижда да реинвестира положителния финансов резултат в основната дейност на холдинга - управление на притежаваните предприятия и развитие на планираните проекти, и затова няма да го разпределя сред акционерите.

Четири проекта, една цел. Малките инвеститори да бъдат извадени от компаниите и собствеността да се концентрира в ръцете на един. Вярно така могат да се развиват по-лесно различни проекти, но загубата е за капиталовия пазар, тъй като намаляват възможностите за разнообразяване на портфейлите с фирми от различни сектори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във