Банкеръ Daily

Пари и пазари

"БГ Агро" ще плати по-малък дивидент на акционерите си

"БГ Агро" АД обединява група водещи български компании в целия комплекс от дейности - от едро земеделско производство и съпътстващи дейности, до реализация на продукцията на крайни пазари.

Мениджърите на "БГ Агро" АД - Варна предлагат да бъде разпределен брутен дивидент на акционерите от по 0.04 лв. на акция от печалбата за 2018 година. Това четем в поканата за свикване на редовно общо събрание на дружеството на 28 юни. Сумата е под изплатения за 2017-а дивидент, който беше по 0.06 лева.

От писмените материали става ясно, че 10% от печалбата за миналата година, или сума в размер на 7 010 лв., ще се задели във фонд "Резервен" на фирмата. Остатъкът от положителния финансов резултат - общо 63 089.92 лв., и част от неразпределената печалба от минали години в размер на 1 551 207.68 лв., ще се използват за разпределение като дивидент. Той ще бъде изплатен в шестдесетдневен срок от провеждане на общото събрание чрез "Централен депозитар" АД и "УниКредит Булбанк " АД.

Това разпределение на печалбата ще се случи, азбира се, ако бъдат приети индивидуалния и консолидирания доклад на директорите за дейността на дружеството през 2018 г., годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран), както и докладите на регистрирания одитор.

Естествено в дневния ред са и точките за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Ненко Илиев Ненков - председател, Даниел Илиев Ненков - изпълнителен директор, и на Даниела Димитрова Атанасова, от отговорност за дейността им през изминалата година, и за освобождаване от отговорност на Ваня Атанасова Беевска (бивш член на съвета на директорите) за периода, през който същата е осъществявала дейност като член на борда на директорите през 2018-а. Общото събрание ще разгледа и доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителния орган, и за определяне нов размер на постоянното (месечно) възнаграждение на Даниела Димитрова Атанасова в качеството й на член на борда на директорите.

Последната дата за сключване на сделки с акции на дружество на БФБ, които дават правото си на глас в общото събрание, е 12 юни.

От началото на тази година акциите на "БГ Агро" поскъпват от 1.50 лв. до 1.65 лв. за един брой.

"БГ Агро" АД обединява група водещи български компании, специализирани в едро земеделие, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита, търговия, съхранение, спедиция и транспорт на селскостопанска продукция. Тази структура обхваща цялостен комплекс от дейности - от едро земеделско производство и съпътстващи дейности, до реализация на продукцията на крайни пазари.

Ненко Илиев Ненков контролира 66.686% от капитала на дружеството, а Даниел Илиев Ненков има дял от 17.782% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във