Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"БФБ-София" в търсене на растеж

В четири поредни тримесечия през миналата година мениджърите на "БФБ-София" АД успяха да задържат дружеството на печалба. Така към края на декември нетният финансов резултат на дружеството е положителен и е 1.074 млн. лв. (според данните от междинния му счетоводен отчет, който не е заверен от одитор). Голяма значение за постигането му имаше инвестиционната активност най-вече през декември. Година по-рано фирмата, която управлява българската фондова борса, също беше на печалба, но само от 603 хил. лева.


По отношение на приходите от основна дейност е реализирано увеличение спрямо същия период на 2012 г. от 6.81%, което се дължи най-вече на повечето приходи от комисиони за сключени сделки на борсата (с 14.32%). В сравнение с края на третото тримесечие на миналата година тези постъпления нарастват почти с един милион, което пък е следствие от традиционно засилената борсова активност през последните три месеца на годината. С 46.15% на годишна база са нараснали сумите, събрани от "Такси за промяна на параметри на емисии". През четвъртото тримесечие на сегмента за търговия на облигации са регистрирани две нови емисии, на сегмента за акции Standard - три, а на сегмента за колективни инвестиционни схеми - още две емисии.


Борсовият оператор отчита намаление на основните си разход от 6.76% спрямо същия период на 2012-а. За материали и консумативи са похарчени с около една трета по-малко пари, а средствата, платени за външни услуги, са намалели в резултат на намаляване на лицензионните такси (с 30.60%) и на разходите за комуникации (със 7.84%). Възнагражденията за персонала за поредно тримесечие са се увеличили - с 13.42%, а таксите за членство - с 11.48 на сто.


Компанията разполага с добра сума парични средства - 1.68 млн. лв., а стойността на срочните й депозити в банки е 5.937 млн. лева. Според отчета за дейността на фирмата това е показател за добра политика на "БФБ-София" по управление на свободните финанси. Част от активите, държани до падеж (ДЦК с падеж през първото тримесечие на 2013-а), както и част от свободните парични средства, са превърнати в срочни депозити с висока степен на ликвидност и сравнително висока доходност. Ефектът от това е допълнително над милион лева в активите на дружеството.


"БФБ-София" се управлява от петчленен съвет на директорите. За възнаграждения на водещия мениджърски персонал към края на декември са платени общо 300 хил. лв. и сумата леко нараства спрямо платените 293 хил. лв. през 2012-а.


Търговията със собствените акции на "БФБ-София" АД през последното тримесечие се активизира, за разлика от предишните тримесечия. Прехвърлени са били 239 278 лота в 244 сделки, а общият оборот е на стойност 738 040 лева. За сравнение - през третото тримесечие са били изтъргувани 78 181 акции, което представлява повишение от 206.06 процента. Най-ниската цена за периода, която е платена за тези книжа на фондовата борса, е 2.782 лв. за един брой, а най-високата - 3.50 лв. (на 30 декември).

Facebook logo
Бъдете с нас и във