Банкеръ Daily

Пари и пазари

"БФБ-София" изготви промени в правилата за изчисляване на индексите

"БФБ-София" АД е изготвила предложения за промени в правилата за изчисляване на индексите и ги предоставя за обществено обсъждане до края на месец май, съобщиха от борсовия оператор.

Ръководството на борсата счита, че промените са изцяло в посока да гарантира пред инвестиционната общност най-прозрачните, основани на безспорни източници и критерии, правила за изчисляване на индексите. "БФБ-София" са убедени, че съвместно с всички заинтересовани страни от общността, ще направят правилата работещи изцяло в полза на успешното развитие на българския капиталов пазар.

Основните редакции, които се предлагат са по отношение на процедурите при обработването на корпоративни събития. Корпоративните събития могат да доведат до промяна в единичната пазарна цена и/или в броя акции в съответната емисия, съответно на пазарната й капитализация и пазарната капитализация на фрий-флоута й. От своя страна пазарната капитализация и пазарната капитализация на фрий-флоута на емисиите имат отношение както към изчислението на отделните индекси, така и към процеса на селекция на емисии при редовни и извънредни ребалансирания на индексите. В тази връзка е важно инвеститорите за знаят какви са процедурите при обработване на отделните корпоративни събития.

С цел коректно определяне на базата и изчисление на индексите на "БФБ-София" подробно са описани стъпките при всяко едно от обработваните събития, като е уточнено кога и по какъв начин се извършват промени в единичната пазарна цена и/или в броя на акциите в емисията.

В подробно изложените мотиви за промените се отбелязва, че при обработването на корпоративни събития с изключение на разпределение на дивидент в акции, основният източник на информация ще бъде Централен депозитар, тъй като в него се поддържа актуалния регистър за всички емисии допуснати до търговия на Борсата.

"БФБ-София" предлага също да бъдат направени промени в допълнителните разпоредби на правилата по отношение на дефиницията за фрий-флоут и фрий-флоут коефициент.

Нов момент има и в селектирането на компаниите, които влизат в индекса SOFIX. Предвиждат се промени в критериите и начина на ранкиране на емисиите от борсовия измерител. Промяната в методологията на изчисляване на SOFIX е в изискването всяка от 15-те емисии акции да има пазарна стойност на фрий-флоута не по-малка от 5 000 000 (пет милиона лева), сега прагът е 10 000 000 (десет милиона лева). В допълнение се предлага въвеждането на нов критерий за наличен спред между цените "купува" и "продава" при тест в размер на 10 000 лв. в не по-малко от 68.27% (доверителен интервал в размер на едно стандартно отклонение, two-tail test) от наблюденията. По отношение на селектирането на компании се предлага ранкирането да се извършва по следните четири критерии: пазарна стойност на фрий-флоута; брой сделки за последните6 месеца; медиана на седмичния оборот за последните 6 месеца и средно-аритметична стойност на спреда при изпълнени поръчки "купува" на стойност 20 000 лв. и поръчки "продава" на стойност 20 000 лв. за последните 6 месеца. Всички тези критерии ще имат еднаква тежест.

По този начин борсата считат, че ще се даде възможност в индекса да влизат компании, както с висока пазарна капитализация на фрий-флоута, така и с висока активна и пасивна ликвидност за всеки период на редовно ребалансиране.

"БФБ-София" изпратила вече на браншови асоциации и бизнес организации предложенията за промени в правилата за изчисляване на индексите. От институцията планират срещи-дискусии в рамките на Съвета за развитие на капиталовия пазар по темата. Всички заинтересовани страни могат да видят предложенията на интернет страницата на БФБ-София и изпратят становищата си до институцията до края на май.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във