Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БФБ с 55% по-ниска печалба

Няма сила, която да върне бичия пазар на “БФБ-София”.

За­ра­ди лят­но­то от­пус­кар­с­ко нас­т­ро­е­ние и лип­са­та на ак­тив­на тър­го­вия “БФБ-Со­фия” АД е на пе­чал­ба са­мо с 2 хил. лв. през тре­то­то три­ме­се­чие на 2014 г., ста­ва яс­но от меж­дин­ния сче­то­во­ден от­чет на дру­жес­т­во­то. Но то­ва все пак е по-доб­ре от ре­зул­та­та през съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на, ко­га­то то има­ше за­гу­ба от 53 хил. ле­ва.

За вре­ме­то от яну­а­ри до сеп­тем­в­ри при­хо­ди­те от ос­нов­на дей­ност на ли­цен­зи­ра­ния па­за­рен опе­ра­тор са се сви­ли с над 19% на го­диш­на ба­за - до 1.712 млн. ле­ва. А то­ва се дъл­жи ос­нов­но на на­ма­ле­ни­е­то в при­хо­ди­те от ко­ми­си­о­ни за сдел­ки на бор­са­та (с над ед­на тре­та). Спа­дът е ре­зул­тат от по-сла­ба­та тър­го­вия, по­тис­на­та от по­ли­ти­чес­ка­та нес­та­бил­ност и от проб­ле­ми­те в ед­на от го­ле­ми­те бан­ки в стра­на­та.

Ста­тис­ти­ка­та в то­ва от­но­ше­ние е по­ка­за­тел­на. Обо­ро­тът на ре­гу­ли­ра­ния па­зар на фи­нан­со­ви ин­с­т­ру­мен­ти през лет­ни­те ме­се­ци бе­ше 102 591 113 лв., ка­то на­ма­ле­ни­е­то от над 40% от­ра­зя­ва ос­нов­но се­ри­оз­на­та про­мя­на в стой­ност­та на по­куп­ко-про­даж­би­те на ак­ции (без АД­СИЦ), на АД­СИЦ и с ком­пен­са­тор­ни ин­с­т­ру­мен­ти. Тен­ден­ци­я­та при броя на сдел­ки­те е съ­ща­та - той е с 49% по-ма­лък спря­мо съ­щия пе­ри­од на 2013-а. За­ед­но с то­ва през три­ме­се­чи­е­то са­мо две еми­сии от фи­нан­со­ви ин­с­т­ру­мен­ти бя­ха ре­гис­т­ри­ра­ни за тър­го­вия на па­за­ри­те, ор­га­ни­зи­ра­ни от “БФБ-Со­фия”, и три дру­жес­т­ва уве­ли­чи­ха ка­пи­та­ла си със соб­с­т­ве­ни сред­с­т­ва.

При­хо­ди­те от лих­ви оба­че се уве­ли­ча­ват, то­ва е та­ка и през три­те три­ме­се­чия на та­зи го­ди­на и по­ма­гат на дру­жес­т­во­то да из­ле­зе на зе­ле­на те­ри­то­рия. Стой­ност­та на па­рич­ни­те сред­с­т­ва и те­зи по сроч­ни де­по­зи­ти в бан­ки (уве­ли­че­ние) от­ра­зя­ва по­ли­ти­ка­та на ком­па­ни­я­та по уп­рав­ле­ние на сво­бод­ни­те й сред­с­т­ва. Не ста­ва яс­но оба­че кол­ко от па­ри­те на “БФБ-Со­фия”, в раз­мер на 4.889 млн. лв. към 30 сеп­тем­в­ри, се на­ми­рат в Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка и в ТБ “Вик­то­рия”. Спо­ред Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те 25.16% от тях са бло­ки­ра­ни в КТБ, а дру­ги 13.04% - в ТБ “Вик­то­рия”.

По ос­нов­ни­те раз­ход­ни пе­ра дру­жес­т­во­то е ре­а­ли­зи­ра­ло на­ма­ле­ние, ко­е­то е след­с­т­вие от то­ва, че са по­хар­че­ни по-мал­ко сред­с­т­ва за ма­те­ри­а­ли и кон­су­ма­ти­ви, за вън­ш­ни ус­лу­ги, за пер­со­на­ла (с 0.24%). През тре­то­то три­ме­се­чие “БФБ-Со­фия” ве­че ин­вес­ти­ра и в дъл­гос­роч­ни дър­жав­ни цен­ни кни­жа. Към 30 сеп­тем­в­ри вло­же­ни­е­то в крат­кос­роч­ни ДЦК (с па­деж до ед­на го­ди­на) ос­та­ва на стой­ност 1.828 млн. ле­ва. Но в ба­лан­са ве­че има и дъл­гос­роч­ни ДЦК - за 2.169 млн. ле­ва. То­ва са за­ку­пе­ни­те през юли дър­жав­ни цен­ни кни­жа - ев­ро­об­ли­га­ции, из­да­де­ни от Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те.

Та­ка въп­ре­ки сла­бо­то пър­во по­лу­го­дие “БФБ-Со­фия” все пак от­чи­та пе­чал­ба, но тя е с 55% по-нис­ка на го­диш­на ба­за - 257 хил. лв. за де­вет­ме­се­чи­е­то на 2014-а.

За­ра­ди под­го­тов­ка­та за при­ва­ти­за­ция на ком­па­ни­я­та не са пред­п­ри­е­ма­ни про­ме­ни в ак­ци­о­нер­на­та й струк­ту­ра. Ос­нов­ни­ят па­кет от 50.05% ос­та­ва в ръ­це­те на Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те. Ин­вес­ти­ци­он­ни пос­ред­ни­ци и бан­ки дър­жат 21.4%, дру­ги фир­ми - 19.42%, а фи­зи­чес­ки ли­ца - 9.12% от кни­жа­та с пра­во на глас. За­паз­ва се и де­лът на чуж­дес­т­ран­ни­те ак­ци­о­не­ри - 3.54%, към края на сеп­тем­в­ри.

 

Търговията със собствените акции на “БФБ-София” АД през третото тримесечие остана слаба, което напълно отразява тенденциите на пазара у нас като цяло. Цената в края на септември се понижи спрямо тази в началото на юли с 37 стотинки за акция. Максималната котировка за периода беше 3.98 лв. за един брой, а минималната - 3.005 лв., отчита безпристрастно борсовата статистика.
Общо бяха прехвърлени 89 670 лота в 233 сделки, което в сравнение с изтъргуваните през второто тримесечие представлява намаление съответно с по 58.31 и 36.16 на сто. Интересите на борсовите играчи са се срещнали в 42 от общо 65 сесии за периода.
Слабостта на пазара и липсата на ентусиазъм продължи на притиска и акциите на борсовия оператор, които дълбаят надолу през целия октомври, а към края на месеца цената им падна до 3.299 лв. за дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във