Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКОВАТА СИСТЕМА Е ГЛАДНА ЗА ЛЕВОВЕ

Лихвите на паричния пазар набираха височина и през изминалата работна седмица. По време на ликвидната криза в банковата ни система, разразила се в последните дни на май, нивата по предоставения левов ресурс се повишиха драстично до 9 процента. На този фон сегашното им увеличение от 3.6 на 4.2% не прави силно впечатление. Като цяло търговията беше спокойна и балансирана. Понеделник беше първият ден от новия едномесечен период, през който търговските ни банки трябва да поддържат минимални задължителни резерви в БНБ. Логично срочността на сключваните сделки беше по-дълга. Предпочитаха се срокове от една седмица до месец. Нивата, при които те се договаряха, се движеха в тесните граници между 4.3 и 4.6 процента.
В сряда и четвъртък Министерството на финансите преведе по сметки на първичните дилъри при Централната банка общо 28.5 млн. лв. от падежи и лихвени плащания по притежавани от тях ДЦК. В същото време от банковата система беше иззета покупната стойност на продадените на 4 юни тримесечни сконтови книжа с номинал 10 млн. лева. Останалите в банковата система близо 20 млн. лв. вече не можеха да удовлетворят нарасналото търсене. С наближаването на уикенда цената на левовете се повиши и в петък едномесечни сделки се договаряха при 5 процента. Среднодневните обороти се колебаеха около 70 млн. лева.
Следващата седмица ще се плащат социалните осигуровки и дължимите данъци по Закона за корпоративното и подоходно облагане. Обикновено през тези дни търговията на левовия пазар става по-нервна и цената на ресурса се покачва допълнително.
Министерството на финансите пласира на 4 юни ДЦК с номинал от 10 млн. лева. БНБ допусна за участие поръчки за 18.65 млн. лева. Достигнатите продажни цени почти се изравниха с регистрираните на предишния аукцион за книжа със същата срочност. Той се проведе на 14 май. В резултат на това средната годишна доходност от 4.47% остана непроменена. Това е и стойността на основния лихвен процент в сила от 16 май и ще остане без изменение поне до 20 юни - датата на следващата тримесечна емисия книжа.
На 11 юни Централната банка ще проведе аукцион за продажбата на двегодишни лихвоносни съкровищни облигации. Процентът, при който ще се олихвява номиналът, е 6.5% на годишна база. Плащания по книжа ще се извършват на всеки шест месеца от датата на емисията, като с последното ще се погаси и главницата. Общото количество на книжата е 50 млн. лв., които се продават на два аукциона. На първия, проведен на 9 април, се пласираха 25 млн. лева номинал. Достигнатата тогава средна годишна доходност беше 5.49 процента.
На вторичния междубанков пазар се сключваха предимно репосделки. Покупко-продажбите на ДЦК бяха рядкост. Ценни книжа с остатъчен срок до падежа между 70 и 90 дни се търгуваха при около 4.3% годишна доходност. Сделки с дългосрочни ДЦК с падеж след четири години и четири месеца се сключваха при годишна доходност от около 6.67 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във