Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКОВАТА НИ СИСТЕМА Е КАТО НОВОРОДЕНО

По много признаци можем да оприличим банковата ни система като новородено дете. Един от тях е пълната й зависимост от майката. В нашия случай тази роля изпълнява европейската икономика, а пъпната връв е Валутният борд.
Ролята на Българска народна банка (БНБ) е сведена до пасивни контролни функции по простата причина, че тя няма в ръцете си пълният инструментариум от средства и лостове за прилагането на цялостна и пълноценна парична политика. В нейните правомощия е следенето на паричната маса в левове, която е на разположение по сметки на банките при БНБ, както и на банкнотите и монетите в обращение, т.е. наличностите у населението да са винаги по-малки от наличните активи в чуждестранна валута, отчитани по баланса на управление Емисионно. Към настоящия момент общата сума на активите е 14.8 млрд. лв. и е с точно 13.8% повече от левовата маса в обращение.
От началото на годината активите на банковата ни система са нараснали с 4.64%, като от 32.85 млрд. лв. в края на 2005 г. в момента са 34.38 млрд. лева. Растежът е под контрол, като се има предвид, че за цялата предишна година (спрямо 2004 г.) балансовото число на банките ни е нараснало с 31.8 процента.
Общата сума на средствата на търговските ни банки при БНБ е 3.14 млрд. лв., като в това число са наличностите по сметки както в левове, така и в евро. Това са задължителните минимални резерви, които се образуват от заделените 8% от всички привлечени средства, а те са 26.5 млрд. лв. (ако не се смятат тези от местни банки, както и допълнителните резерви, дължими от тези търговски банки, които увеличават кредитните си портфейли прекомерно бързо).
Изминалата работна седмица се оказа последна за поредния едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви, който изтече на 3 май. Среднодневните левови наличности на търговските ни банки гравитираха около 1.1 млрд. лв. и бяха предостатъчни за обезпечаването на междубанковите разплащания. Среднодневните суми, за които централната банка купуваше и продаваше евро срещу лева, беше около 200 млн. лв. и определено надхвърляше нормалните обороти, които са под 100 млн. лв. дневно. Точно тези операции са пъпната връв на родната банкова система, защото банките у нас могат да трансферират наличните си авоари в евро, поддържани при първокласни европейски банки, в рамките на няколко минути в България и да ги продадат на БНБ срещу левове и обратното. По този начин активно и много акуратно се поддържа ликвидността в банковата ни система, като БНБ строго съблюдава съотношението на сумата валутните активи и на наличната левова парична маса да е винаги положително.
Среднодневните лихвени проценти по търгуваните еднодневни депозитни сделки, които заемат до 95% от общия обем на сключени сделки с различна срочност, гравитираха около 2.57 на сто. Нека да припомня, че именно на тяхна база се формират всекидневните стойности на индекса ЛЕОНИЯ, чиято средномесечна стойност определя основния лихвен процент у нас. Считано от 1 юни, той е 2.56% и е само с един пункт по-нисък от 2.57%, каквато беше неговата предишна стойност. Тази стойност е близка и в също време винаги по-малка от стойността на индекса ЕОНИЯ, отчитащ лихвените нива по овърнайт депозитите на междубанков паричен пазар в Европа.
За отличната левова ликвидност на банковата система през последните работни дни от седмицата много спомогна и за притока на свежи левови авоари за изплащане на пенсиите. Само на 1 юни банките получиха 141.5 млн. лв., а общата сума по това перо до 16 юни е 425 млн. лева. Така банките ще разполагат с достатъчно левове и през следващата работна седмица.
Отличната левова ликвидност даде своя заслужен дан при успешното пласиране на петгодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации с номинална стойност 45 млн. лева. Точно толкова пожела да реализира на първичния пазар Министерството на финансите на проведения на 29 май аукцион от БНБ. Това е третият от поредицата аукциони от отворен тип, в резултат на което общото количество в обращение на тази емисия става 135 млн. лева. Достигнатата средна продажна цена от 95.47 лв. за 100 лв. номинал отговаря точно на 4.08% годишна доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във