Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-БОГАТИ

Банковата ни система става все по-богата. Към момента българските търговски банки разполагат с близо 37 млрд. лв. активи. За отбелязване е фактът, че една година по-рано балансовото число беше 28 млрд. лева. Това означава, че банковият бизнес е отбелязал над 30% ръст.
Част от активите си банките държат в ценни книжа, включително и акции и облигации на местни и чуждестранни емитенти. В тези инструменти те са вложили близо 5 млрд. лева.
Покупките на български ДЦК много често са свързани както с изпълнението на критериите за първично дилърство, така и със задължението средствата на държавния бюджет по сметки при търговските банки да бъдат обезпечавани именно с български ДЦК.
Държавният и държавногарантираният дълг на страната ни е 13.4 млрд. лв. и представлява 32% от брутния вътрешен продукт (БВП). Част от този дълг, или точно 3 млрд. лв., е задължението по държавни ценни книжа, емитирани от централното правителство на вътрешния пазар. Застрахователни дружества и пенсионни фондове държат в портфейлите си 1 млрд. лв. от него, а останалите 2 млрд. са притежание на банките. Близо 1.5 млрд. лв., или 75% от книжата на кредитните институции, са блокирани по регистрите на централната ни банка в полза на Министерството на финансите във връзка с обезпечаването на бюджетните средства.
Всяка година от обращение излизат между 400 и 500 млн. лв. ДЦК, които се заменят с нови емисии. От началото на тази година са пласирани книжа точно за 457.7 млн. лв. чрез аукциони, организирани от Българска народна банка.
Инвестициите в държавен дълг са сигурни, но за сметка на това нискодоходни, потвърждавайки правилото за обратнопропорционалната връзка между доход и риск. Така например инвестицията в петгодишни ДЦК може да бъде осъществена при 4% годишна доходност, докато отпусканите кредити на фирми и граждани за същия период от време са при около 8% годишна лихва.
Банковата ни система поддържа парични средства в брой и по разплащателни сметки при БНБ за близо 4.4 млрд. лв., както и други 6 млрд. лв. по сметки при първокласни чуждестранни банки. Всъщност общата сума на паричните средства на банките ни представлява 28.5% от всичките им активи.
Тази свръхликвидност дава пряко отражение върху лихвените проценти по договаряните депозитни сделки на междубанковия паричен пазар. През изминалата работна седмица среднодневните обороти отново се установиха на нивата от 200 млн. лв., след като през предишната се бяха повишили до 300 млн. лева. Стойностите на индекса ЛЕОНИЯ, отчитащ лихвените равнища по еднодневните междубанкови левови депозитни сделки, се установиха на 3% годишно. Те продължиха да поддържат малка дистанция спрямо нивата на индекса ЕОНИЯ, отчитащ лихвите по овърнайт депозитите в еврозоната, които за изминалата седмица останаха неизменно на равнище от 3.05 процента. То е много близко до средната лихва от 3.04% по реализираните 311 млрд. евро от Европейската централна банка на свободния паричен пазар по рефинансиращите й операции, насочени към банките в Европа.
У нас юридическите лица вече преведоха дължимите от тях акцизи и ДДС, както и месечните вноски по данък печалба. По тези пера общо 300 млн. лв. напуснаха банковата ни система в периода 13-15 септември. Следващата седмица е последна за този месец, но това не са последните дни от поредния едномесечен период за регулация на минималните задължителни резерви, изтичащ на 3 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във