Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКИТЕ СЕ РАДВАТ НА ОТЛИЧНО ЛИКВИДНО ЗДРАВЕ

От известно време банковата ни система се радва на отлична ликвидност. Балансовото число на търговските ни банки е 37.3 млрд. лева. От тях отпуснатите кредити са в размер на 20.45 млрд. лв., или 54.8 процента. Показателен е фактът, че 11 млрд. лв., или близо 30% от активите на банките, са в свръхликвидни средства - под формата на касови наличности и по разплащателни и депозитни сметки както в Българска народна банка (БНБ), така и в други финансови институции. Близо 5 млрд. лв. пък са вложени в ценни книжа. Голяма част от тях могат бързо да се реализират на вторичните международни пазари - като окончателни продажби или чрез сключването на репосделки и по този начин банките ще си набавят парични средства по сметка. От така изнесените цифри може да се извади безпристрастното заключение, че средствата на българските кредитни институции са инвестирани на сигурни места и са бързовъзвръщаеми.
За състоянието на ликвидността на банковата система в България може да се извади заключение и от още един източник - лихвените проценти, договаряни на междубанковите парични и капиталови пазари. Българският лихвен индекс ЛЕОНИЯ, който отчита лихвените равнища по еднодневните депозити на междубанковия пазар, през последните дни на изминалата седмица достигна стойност 3.22 процента. В същото време индексът ЕОНИЯ, следящ лихвите овърнайт в еврозоната, се задържа на нива от 3.31 процента. Точно тази разлика от 9 базови точки в ущърб на българския пазар е допълнително потвърждение за отличната ликвидност на банките ни.
Както е известно, на 5 октомври Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши минималната лихва по рефинансиращите си операции на междубанковите парични пазари от 3 на 3.25 на сто. Веднага след това на проведения в началото на тази седмица аукцион от ЕЦБ бяха пласирани точно 308 млрд. евро, по които бе постигната средна лихва от 3.30 процента.
У нас среднодневните обороти през седмицата бяха в размер на 300 млн. лв. - по-високи от обичайните 200 млн. лева. Тези цифри, в съчетание с по-ниските лихви на левовия паричен пазар спрямо лихвите по еврото на международните пазари, допълнително потвърждават мнението за отличната ликвидност на банковата ни система.
До 14-о и 15-о число от месеца българските юридически лица трябва да се превели дължимите си месечни вноски по акцизи и ДДС, както и данък печалба. Предвид факта, че тези дати се падат в почивни дни, не е изключено преводи към хазната по тези пера да се осъществяват и през първите работни дни на следващата седмица. Общите суми на преводите към бюджета в този период, по оценка на финансовото ни ведомство, трябва да възлязат на 530 млн. лева. Въпреки това на междубанковия паричен пазар лихвените проценти по депозитите в левове продължиха да поддържат по-ниски стойности спрямо съпоставимите вложения в евро. Една от основните причини за това обстоятелство са добрите наличности в евро по сметки при първокласни чуждестранни банки. При необходимост само за броени минути те могат да се превалутират в левове по фиксинга на централната ни банка.
През следващата работна седмица не се очакват сериозни движения между единната бюджетна сметка и сметките на търговските ни банки, поддържани при БНБ. Което дава основание да се очаква лихвите у нас по най-търгуваните еднодневни сделки да се запазят на равнища в близост до 3.25 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във