Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКИТЕ ПРЕМИНАХА МЕСЕЧНИЯ СЛАЛОМ БЕЗ ГРЕШКА

Лятото е в разгара си, температурите скачат. По Черноморието е пълно с летовници и цените по крайбрежието скачат. Левовете на междубанковия паричен пазар намаляха, а лихвите по депозитните сделки скачат. Интересът на инвеститорите към дългосрочните български държавни ценни книжа отслабна, доходността им също скача. През последните десет работни дни в хазната бяха преведени около 380 млн. лева. Това бяха закъснели плащания на данъка върху дивидента, който би трябвало да се издължи към края на месец май, както и редовните ежемесечни плащания на ДДС, данък върху печалбата и данък към общините по Закона за корпоративното и подоходно облагане. На 10 юли, непосредствено преди да се направят тези преводи, наличните левове по сметките на търговските ни банки в БНБ бяха 380 млн. лева. След превеждането и на последния лев към хазната банковата система осъмна с малко над 200 млн. лева. Именно те дойдоха от продажба на евро срещу левове, и то на Централната банка, защото всяка друга продажба просто е преливане на левова наличност от една търговска банка на друга. Така банковата общност блестящо се справи с предизвикателството и изпълни точно и в срок всички клиентски плащания. Цената на левовият ресурс, търгуван най-вече под формата на овърнайт депозитни сделки, варираше от 5% в началото на данъчните плащания до 15% на годишна база в края на периода. Лихвените нива, при които се договаряха едноседмичните и едномесечни периоди, останаха инфарктно близки със своите 8 процента. Среднодневните обороти останаха стабилни - около 70 млн. лв., което говори за относително добрата ликвидност на пазара. На 15 юли по поръчка на Министерството на финансите Българска народна банка проведе първия от поредицата аукциони, чрез които ще се продадат общо 70 млн. лв. номинална стойност от емисия държавни ценни книжа с оригинална срочност до падежа от седем години. Емисията е от отворен тип и този път се продадоха 20 млн. лева номинал от нея, а останалите 50 млн. лв. ще бъдат предложени на пазара също на аукционен принцип, както следва: на 19 август - 15 млн. лв., на 14 октомври - 20 млн. лв., и на 18 ноември - 15 млн. лева. Съкровищните облигации са лихвоносни, като върху номиналната им стойност ще се начисляват 7% на годишна база, а така натрупаните лихви ще се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията. Подадените сега от и чрез първичните дилъри поръчки бяха за едва 29.86 млн. лв. (срещу 58.3 млн. лв. при предишната продажба на книжа със същата срочност). Участие в наддаването взеха 23 от общо 28 финансови институции, избрани за първични дилъри за второто полугодие на настоящата година. Достигнатите минимална, средна и максимална годишна доходност се установиха на 7.1, 7.3 и 7.5 процента. За отбелязване е, че при продажбата на последния транш от предишните седемгодишни книжа на 15 май годишната доходност бе съответно 6.95, 7.1 и 7.16 процента. Увеличението е драстично, като се има предвид фактът, че в продължение на няколко месеца първичната и вторичната търговия с книжа с такава срочност носеше около 7 процента. На 22 юли Българска народна банка ще проведе последния от общо четирите аукциона за продажбата на част от десетгодишна лихвоносна емисия държавни ценни книжа. Тя е от отворен тип и общото й количество от 90 млн. лева. Облигациите ще се олихвяват при 7.5% на годишна база. Начисляваните лихви ще се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, която е 17 април 2002 година. При продажбата на първите 15 млн. лв. номинал се достигна средна годишна доходност от 7.8 процента. При пласирането на втория и третия транш от по 25 млн. лв. достигнатата средна годишна доходност се повиши съответно до 7.97 и 8.1 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във