Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Арома риъл естейт" вече не е публично дружество

Членовете на Комисията за финансов надзор заседаваха днес.  
Те са решили да изпратят нотификационно писмо до Австрийския контролен орган за надзор на финансовите пазари (FМА), че мерките предприети от управляващото дружество LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Austria, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне да предлага на територията на Република България 20 класа ценни книжа на взаимни фондове PM 2, PM 2 (USD), PM 3, PM 3 (USD) и PM 4.
 
Комисията е вписала „МОБАЙЛ ИНС” ООД и „Акреа” ЕООД  в регистъра на застрахователните брокери, воден от регулатора.
  
Милен Кънчев е одобрен за член на Управителния съвет на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД.
 
Комисията за финансов надзор отписа „Арома риъл естейт” АД, София, като публично дружество от регистъра публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, както и издадената от дружеството емисия в размер на 3 098 360 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
Комисията е отписала „Булгари резерв пропъртис“ АДСИЦ (в ликвидация), София,  „Глобекс Истейт Фонд“ АДСИЦ (в ликвидация), София, и „Aлфа Пропърти 1” АДСИЦ (в ликвидация), София, като публични дружества, както и издадените от дружествата емисии ценни книжа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.
 
Регулаторът е заличил „ВАРАША” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от комисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във