Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АПЕТИТЪТ ИДВА С ЯДЕНЕТО

Апетитът идва с яденето казва една стара френска поговорка и с голяма доза увереност може да се твърди, че тази седмица тя важеше дори и за покупката на държавни ценни книжа. Министерството на финансите все по-успешно продава десетгодишните държавни съкровищни облигации. В началото на годината на първичния пазар се продаваха едва по 25 млн. лв. номинал на аукцион, и то на цени от порядъка на 100.16-100.80 лв. за 100 лв. номинал, на които отговаря годишна доходност от 4.17 и 4.11% на годишна база. Сега от финансовото ведомство без страх от провал предлагат за продажба по 35 млн. лв. номинал на един търг. За отбелязване е, че независимо от по-големите предлагани количества цената им расте, което е повече от ясен сигнал за огромния интерес към тях. На последния такъв търг се постигна цена от 105 лв. за 100 лв. номинал, или проста годишна доходност от едва 3.62 процента. В същото време доходът на немските държавни ценни книжа гравитираше около нивата от 3.12 процента. С разликата от едва 50 базисни пункта в дохода всъщност се оценяват както рискът на страната ни, така и валутният и ликвидният риск. Изводът е, че инвестициите във вътрешен дълг на България са сигурни и надеждни и рискът от покупката им е сравнително нищожен. Тази еуфория за придобиване на дългосрочни държавни облигации не подмина и средносрочните книжа. На проведения на 11 юли аукцион за пласиране на 40 млн. лв. номинал се постигнаха аналогични резултати. В началото на годината се предлагаха по 25 млн. лв. номинал, за които първичните дилъри наддаваха със състезателни поръчки за по-малко от 80 млн. лева. Достиганата тогава цена от 101.06 лв. за 100 лв. номинал носеше доходност от 3.13 процента. За сегашния търг са подадени поръчки за рекордните стойности от близо 120 млн. лева. Средната продажна цена пък беше фиксирана на 101.6 лв. за 100 лв. номинал или 2.76% годишна доходност. Разликата до 2.26%, на каквото ниво в същото време се договаряха сделки с тригодишни немски книжа, е точно 50 базисни пункта, но в същото време е равна на достигнатата разлика и при десетгодишните книжа. Единственият извод, който следва, е, че инвеститорите в ДЦК, емитирани от правителството на България, предпочитат да се сдобият с десетгодишни книжа. Може би това е така, защото оценяват дългосрочните перспективи пред страната ни като по-добри.Друга причина за настървеното купуване на книжа може да се потърси във факта, че следващият аукцион за продажба на ДЦК е насрочен чак за 15 август. Тогава ще бъдат предложени за продажба петгодишни облигации с номинал от 25 млн. лева.Левовата ликвидност в банковата система продължава да е повече от отлична. Търговските банки ежедневно разчитат на близо 1.1 млрд. лв. по сметките си в Българска народна банка. Сума, предостатъчна както за обезпечаване на междубанковите разплащания, така и за покриване на критериите за поддържане на минимални задължителни резерви. Това беше и основната причина лихвените нива, при които на междубанковия паричен пазар се сключваха сделки с най-търгуваните еднодневни депозити, да са сравнително ниски спрямо депозитите в евро (нашата резервна валута). Овърнайт лихвите на българския междубанков левов паричен пазар отстояваха нивата от 2.02 и 2.03% на годишна база, докато транзакциите в евро ставаха при равнища от 2.05 процента. През изминалата седмица юридическите лица трябваше да преведат месечните си авансови вноски на ДДС, акцизи и данък върху печалбата и данъка към общините. В тази връзка изходящите плащания към единната бюджетна сметка, поддържана единствено и само в БНБ, достигнаха близо 300 млн. лв., което е допълнително потвърждение за отличното финансово здраве на банковата система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във