Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Алтерко" инвестира в разширяването на бизнеса

Доставчикът на продукти за интернет на нещата и интелигентен дом "Алтерко" АД - София отчита ръст от 28.8% на консолидираните приходи дейността до 61 млн. лв.. (31.2 млн. евро) през финансовата 2021 г.,  съобщиха то компанията. Паричните постъпления от продажби възлизат на 59.5 млн. лв. (30.4 млн. евро.) и надхвърлят прогнозните за периода. Увеличението на административните разходи се дължи главно на външните услуги и на възнагражденията в резултат
на включването на нови хора в екипа. Нетната печалба на ниво Група се е увеличила с 18.8% на годишна база до 16 млн. лв. (8.2 млн. евро).
Забележимо е намалението на нетекущите задължения към банки с 20.1% до 2 млн. лева (1,3 млн. евро), докато материалните запаси са нараснали почти два пъти - до 7.6 млн. лева (3.9 млн. евро).
Паричният поток от оперативна дейност почти се е удвоил до 8.1 млн. лв. (4,1 млн. евро) с оглед на успешното развитие на дружеството. Паричните средства и паричните еквиваленти са се увеличили със 17.2% до 30.5 млн. лева (15.6 млн. евро) към края на декември миналата година, като фирмата си осигурява достатъчна база за финансиране на по-нататъшния растеж.
Според Волфганг Кирш, главен изпълнителен директор на "Алтерко", през изминалата финансова година фирмата е успяла да направи домовете на клиентите си интелигентни и удобни, като им е помогнала да измерват, локализират и пестят потреблението на енергия. "Отличните резултати за 2021 г. показват, че с нашите технически решения сме уловили точно духа на времето и подчертават потенциала на курса на разширяване, който сме поели. С разширяването на корпоративните ни структури се създава предпоставка да се движим право напред в средата на бързо развиващия се пазар на интелигентни домове. Нашето технологично лидерство се изразява, например в способността на нашия отдел за научноизследователска и развойна дейност да се справи със ситуацията на пазара на чипове чрез по-ефективно проектиране на продукти. Очакваме печеливш пазарен растеж чрез разширяване на географския ни обхват и разширяване на продуктовото ни портфолио", отбелязва Волфганг Кирш. 

На 8 април беше избран нов състав на съвета на директорите на "Алтерко", който ще представи прогнозите за текущата финансова година, както и перспективите за развитие на компанията в средносрочен план, на редовното годишно общо събрание на акционерите през юни тази година.

"Алтерко" е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти /Интернет на нещата/. Групата се състои от четири дъщерни компании и има офиси в България, Китай и САЩ, като предстои откриването на такъв и в Германия. Продуктите на "Алтерко" се предлагат на над 100 пазара.
Акциите на дружеството се търгуват на "Българска фондова борса" от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във