Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АЛМА ТУР БГ АД ИЗДАДЕ ВТОРА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

На 16 август 2006 г. Алма Тур БГ АД издаде втората си емисия корпоративни облигации с номинална стойност от 5 млн. евро. Облигациите са обезпечени с ипотека и особен залог на движими вещи. Мениджъри по сделката са инвестиционен посредник Ти Би Ай Инвест ЕАД и Обединена българска банка АД. Емисията е за срок от пет години при годишен купон 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4%, платим на всеки шест месеца. Главницата ще бъде погасена на пет равни вноски с последните пет лихвени плащания. Първоначално емисията се пласира частно, като след това ще бъде заявена за регистрация в Комисията за финансов надзор с цел вторична търговия на БФБ - София. Номиналната стойност на една облигация е 1 000 евро. Емисията облигации на Алма Тур БГ АД е записана успешно в рамките на 16 август 2006 г. от три пенсионни фонда, едно инвестиционно дружество и една търговска банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във