Банкеръ Daily

Пари и пазари

Активите на договорните фондове ще продължат да нарастват, но по-слабо

В края на септември управляващите дружества у нас са акумулирали над два милиарда лева, като сумата расте от началото на годината. Очакванията на фондмениджърите остават положителни за следващите месеци, но са по-умерени спрямо оценката им през третото тримесечие.

По отношение на доходността на управляваните от тях колективни инвестиционни схеми тези дружества очакват значително по-скромен растеж. Това е записано в проучването „Финансов сектор: оценки и очаквания", което изготвят експертите от финансовото министерство. То представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, които се отнасят до извършваната от тях дейност.
Акумулираните активи в колективните инвестиционни схеми през последното тримесечие на тази година ще продължат да нарастват, но по-слабо, прогнозират от управляващите дружества. Сходни са очакванията и по отношение на привлечените средства от домакинства и нефинансови предприятия. Обяснението може да се търси в много празници в края на годината и разходите за подаръци и пътувания. В същото време прогнозата за темпа на нарастване на привлечените средства от застрахователните дружества и пенсионните фондове остава близо до оценката от третото тримесечие.
Към края на септември размера на активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които имат дейност в България са нараснали с над 8% спрямо края на юни и с около 47% спрямо септември 2020 г., с което оптимистичните нагласи на участниците от третото тримесечие се реализираха.
Оптимизмът на управляващите дружества по отношение на привлечените средства през периода между юли и септември, също се реализира като при тези от домакинствата и нефинансовите предприятия нарастването бе по-голямо спрямо сумите, привлечени от застрахователните дружества и пенсионните фондове, както предвиждаха.
Конкуренцията на други колективни инвестиционни схеми слабо ще нарасне през последните три месеца на годината, е прогнозата на финдмениджърите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във