Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Актив Пропъртис" ще изплати брутен дивидент от 0.98 лв. на акция

Общото събрание на акционерите на "Актив Пропъртис“ АДСИЦ - Пловдив реши да се изплати по 0.98 лева брутен дивидент на акция от печалбата за миналата година.

На притежателите на такива книжа ще бъдат изплатени общо 2 148 170.78 лева, което представлява 90.465% от положителния финансов резултат за 2021 година. Размерът на нетния дивидент за индивидуалните акционери е 0.93 лева на акция.

Дивидентът ще се изплаща чрез "Централен депозитар" АД и „Райфайзенбанк (България)“. За начална дата е определена 1 декември и ще продължи в следващите до 12 месеца. До 22 юли могат да се сключват сделки с акции на това дружеството, които дават право на дивидент.

Това стана след приемането на докладите на мениджърите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран) и на годишните финансови отчети за 2021 г. (индивидуален и консолидиран).
Дружеството със специална инвестиционна цел завърши миналата година с 2 374 596.96 лева печалба при загуба от 142 хил. за 2020-а. Приходите му нарастват няколко пъти до над 4.6 млн. лева при 392 хил. лева през 2020-а, което е постигнато с продажба на търговски площи. Става въпрос за обекти в сграда „Панорама-Житница“ в София, обновеното бившо общежитие на столичния електротранспорт

Разходите на фирмата за управление на недвижими имоти също рязко се увеличават - до 2.08 млн. лева в сравнение с 533 хил. лева година по-рано.

Акционерите освободиха от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през миналата година и определиха размера на възнагражденията им. 
Приет бе и нов устав на дружеството.
„Актив Пропъртис” е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). 

Акционери с над 5% от капитала са: "Велграф Асет Мениджмънт" АД д 33,24%, "7 Q Financial Services" Ltd с 9.06%, "Павлекс-97" ЕООД - със 7,67%, ПОК "Съгласие" АД - с 6,97%, УПФ "ЦКБ Сила" - с 6,97% и "Капман Асетс Мениджмънт" АД - с 5,02% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във