Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерите на "Химимпорт" получават половината от печалбата му

Общото събрание на "Химимпорт" АД одобри предложението на мениджърите за изплащане на дивидент по издадените обикновени акции от капитала на дружеството. Това става ясно от протокола от редовната годишна среща на притежателите на негови книжа на 23 август. Всеки от тях ще получи от печалбата за 2018 г. брутен дивидент от по 0.063 лв. за един брой. След приспадане на данък дивидент, за инвидидуалните инвеститори нетната сума е 0.0598 лв. за дял.

Това се случи след като бяха приети годишните доклади на Управителния съвет (индивидуален и консолидиран) за дейността и управлението на "Химимпорт" АД за 2018 г., проверените и заверени годишни финансови отчети (индивидуален и консолидиран) и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на счетоводните документи.

Темпът на нарастване на брутния дивидент, предложен за разпределение на една акция, е пропорционален на нарастването на финансовия резултат на дружеството за миналата година. Общата сума на предложеният за разпределяне е в размер на 15 097 714 лева. Право на дивидент имат притежателите на акции от капитала на дружеството към 14-тия ден след датата на общото събрание, т.е. 6 септември. Гласувания дивидент се изплаща в двумесечен срок от датата на провеждане на общото събрание, съгласно изискванията на нормативните актове и на правилника на "Централния депозитар" АД. Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат гарантирания дивидент чрез съответния инвестиционен посредник, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на "Централна кооперативна банка" АД в страната.

Остатъкът от нетната печалба на "Химимпорт" АД за миналата година, в размер на 21 579 365.28 лв., след приспадане на дължимата сума за изплащане на дивидента по обикновените акции за 2018 г., ще се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба).

След одобрението на счетоводните документи за 2018 г. и гласуването на дивидента, логично последва и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през изминалата година и на доклада за политика за възнагражденията.

Акционерите одобриха "Грант Торнтон" ООД за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 година.

За 2017 г. бе гласуван дивидент в общ размер на 15 097 714 лв. или за една акция бруто по 0.063 лева. Общо 12 940 898 лв. бяха разпределени от печалбата за 2016 г., което означава бруто по 0.054 лв. за един брой.

Към края на миналата гозива акционерите, които пряко притежават 5% и повече от капитала на дружеството, са: "Инвест Кепитъл" АД, което държи мажоритарния дял акции от 72.96% книжата с право на глас. Останалите акционери (фирми и индивидуални инвеститори) притежават акции с дял под 5% от капитала на холдинговото дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във