Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерите на "Елхим Искра" ще гласуват за дивиденти и тантиеми

Съветът на директорите на "Елхим Искра" АД - Пазарджик предлага част от печалбата за 2021 г. да се разпредели като дивидент за акционерите на дружеството. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на 17 май. Проектът за решение предвижда сума в размер на 326 409.33 лв. да изплати на притежателите на акции на производителя на оловно-кисели стартерни и тягови акумулаторни батерии. Брутният дивидент на акция е  0.013 лева. Изплащането на дължимите суми ще започне на 7 юли и ще продължи шест месеца. То ще става чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД, клон Пазарджик.

От дневния ред на общото събрание става още ясно, че сума, представляваща по 2.5 % от печалбата за миналата година ще се разпредели на всеки член на съвета на директорите под формата на тантиеми.

Това, разбира се, ще се случи, ако акционерите одобрят доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор.
Заедно с това ще се гласува и за освобождаване от отговорност на членовете на борда на директорите за дейността им през миналата година.
Ще се обсъдят и промени в одитния комитет на компанията. Проектът за решение предвижда освобождаване на членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. Предлага се и избиране на нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Христина Емилова Костадинова-Трифонова, Кремена Ганчева Дюлгерова и Радослава Димитрова Дончева.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на фондовата борса, които дават право на инвеститора да упражни право на глас в общото събрание и да участва в разпределението на печалбата, е 28 април.

"Елхим Искра" АД е публична компания с около 1700 акционери, чийто акции се търгуват на "Българската фондова борса". След обявяване на новината за разпределение на дивидент, цената акциите на публичното дружество се увеличи от 0.705 лева на 0.75 лева за един брой. Това оценява производителя на акумулатори на 18 831 308 лева пазарна капитализация. 

Мажоритарен акционер в дружеството е "Стара планина холд" АД, който притежава 51.40% от капитала му. CPM-Plastic Machinery LTD има дял от 16.55%, а свободно търгувани са над 6.6 млн. акции или 26.36% от книжата с право на глас. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във