Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерите на БФБ печелят от дивидент и обратно изкупуване на акции

"Българска фондова борса" АД (БФБ) ще изкупи обратно до 300 000 собствени акции, това реши днес общото събрание на акционерите на борсовия оператор. "Българска независима енергийна борса" ЕАД, еднолично контролирано дъщерно дружество на БФБ, ще изкупи тези книжа от капитала на компанията майка. Срокът за обратното изкупуване е до три години, като за една година не могат да се изкупят повече от 3% от акциите на дружеството. Това трябва да стане на цени между 4.50 и 6 лв. за акция.

Процедурата по обратно изкупуване на собствени акции е стандартна практика на публичните компании по света и в България. "Чрез обратното изкупуване мениджмънтът на БФБ демонстрира пред инвеститорите своята увереност в бъдещото й развитие, като в допълнение оказва подкрепа и върху цената на нейните акции, особено по време на сериозна волатилност на капиталовия ни пазар", съобщават от дружеството.

Общото събрание възложи на съвета на директорите да определи конкретни дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай че в този срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите по своя преценка ще може да го удължи. Съветът на директорите ще избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.
Акционерите на БФБ приеха доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през миналата године, освободиха от отговорност членовете на борда за дейността им по управление през изминалата година. Одобрени са и докладът на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и заверения финансов отчет за изминалата година, както и одитирания годишен консолидиран финансов отчет, годишния консолидиран доклад на мениджърте за дейността и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания отчет на групата за миналата година.
Общото събрание реши също половината от нетната печалба за 2019 г. след облагане с данъци, в размер на 201 709.66 лв., да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.0306 лв. на акция.

Останалите 50%, в размер на 201 709.66 лв., се разпределят като допълнителни резерви.

Общото събрание отложи избора на членове на съвета на директорите до провеждане на конкурсна процедура по правила, приети от министъра на финансите, в рамките на срока установен в Закона за публичните предприятия. Във връзка с прилагането на този закон беше отложено и приемането на политиката за възнагражденията на членовете на борда на директорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във