Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акциите на "Северкооп-Гъмза холдинг" поскъпват след обявените планове за нови придобивки

Комисията за финансов надзор е одобрил проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от "Северкооп-Гъмза холдинг" АД, съобщиха от регулатора. Тя е в размер на 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка. Посочената емисия облигации е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Още през юли от "Северокооп-Гъмза холдинг" съобщиха, че в подкрепа на бизнес плановете си компанията планира да издаде и емисия от обезпечени корпоративни облигации на обща стойност 20 млн. лева. Такова решение е взето от съвета на директорите на дружеството. Срокът на облигационния заем е осем години при лихва от 5%, а лихвеното плащане ще се извършва на всеки шест месеца. Средствата ще бъдат използвани за придобиване на дялови участия в дъщерни и асоциирани предприятия, структуриране на диверсифициран инвестиционен портфейл от финансови инструменти, придобиване на вземания, инвестиции на паричните, капиталовите и стоковите пазари, включително и  вложения в борсово търгувани стоки и производни деривативни инструменти. Дългосрочните стратегически планове са насочени към формиране на разнообразни източници на доходност, посочват от дружеството.

Припомняме, че в началото на октомври КФН вписа в регистъра емисия от акции, издадени от "Северкооп-Гъмза холдинг" АД. Тя е в размер на 2 673 899 обикновени акции с номинална стойност 2 лв. всяка. Емисията е в резултат на увеличението на капитала на дружеството от 5 347 798 лв. на 10 695 596 лева. От холдинга посочиха преди време, че с привлечените средства да бъде създаден портфейл от мажоритарни и миноритарни пакети в компании и реализиране на положителен финансов резултат от неговото управление. В момента в групата са две дъщерни фирми: "Имоти-С" АД, специализирано в операции с недвижими имоти (с дял от 95.71%), и "Устрем холдинг" АД, което инвестира в областта на производството на метални изделия, инвестиции в електротехниката, в селското стопанство и в хранително-вкусовата промишленост. Компанията майка притежава 65.33% от акциите с право на глас.

Акциите на "Северкооп-Гъмза холдинг" АД от началото на годината поскъпват от 1.53 лв. до 3.96 лв. за един брой при затваряне на борсовата търговия на 6 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във