Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Агро Финанс" договори по 51.18 лв. рента на декар

В края на първото тримесечие "Агро Финанс" АДСИЦ притежава инвестиционен портфейл от 139 189 декара качествена земеделска земя, става ясно от месечния бюлетин на дружеството. Фондът продължава политиката си да влага в качествени и плодородни земи в региони с развити арендни отношения. С най-висока концентрация са земеделските земи в областите Монтана, Плевен и Враца, в които "Агро Финанс" АДСИЦ притежава общо 85 хил. декара (61% от земеделската земя в инвестиционния портфейл на дружеството).

Към края на март площта на отдадените под аренда и наем земи за стопанската 2018/2019 година е 131 хил. декара (94% от притежаваните ниви). Средната договорена от дружеството рента е в размер на 51.18 лева на декар, съобщиха от фирмата. 

Създаденият през 2006 г. агрофонд развива дейността си в областта на инвестициите в недвижими имоти, по-специално в земеделски земи. Основна бизнес цел на "Агро Финанс" АДСИЦ е да бъде лидер сред дружествата със специална инвестиционна цел, секюритизиращи такъв тип активи.

Фондът инвестира в различни видове поземлени имоти, намиращи се на територията на България. Основно това са поземлени имоти в земеделски територии - обработваеми земи (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други) и необработваеми земи. Инвестиционният портфейл обаче се допълва и с поземлени имоти в горски територии - гори и горски земи, в урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), предназначени за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции. Дружеството може да придобива и новоизграждащи се и завършени сгради – жилищни, индустриални, стопански, както и части от такива сгради.

Цената на придобиване е определящ критерий. Тя трябва да бъде в рамките на преобладаващите за дадена категория земи пазарни цени или по-ниска, уточняват от агрофонда. Към края на март средната цена на придобитите от "Агро Финанс" АДСИЦ земеделски земи, с включени разходи, е 316.48 лева за декар. А инвестираните средства от дружеството са в размер на 44.05 млн. лева.

Приоритетни за фонда са парцелите с възможност за окрупняване, допълват от фирмата. Парцелите с по-голяма площ предлагат възможности за по-ефективна обработка на земята и са предпочитани от арендаторите.

Североизточният и Северозападният район са предпочитани за купуване на земеделски земи, като 74.37% от парцелите са именно в тях. Третият по важност е Северният Централен район.

Сред основните акционери в дружеството са големи международни и местни инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във