Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Адванс Терафонд" ще може да участва във фирми от сектора на недвижимите имоти

"Адванс Терафонд" АДСИЦ стана първото дружество от сектора за управление на недвижими имоти, което направи промяна в устава, която отразява новостите в закона за дружествата със специална инвестиционна цел и по-специално разрешението за създаване на дъщерни дружества или да участва в капитала на други компании.

В дялове или акции "Адванс Терафонд" ще може да влага до 30% от активите си, като тези дъщерни фирми трябва да инвестират изключително в недвижими имоти. Фондът ще може да влага също така до 10% от акциите в други АДСИЦ за недвижими имоти.

"Адванс Терафонд" ще може да контролира и до 10% от капитала в обслужващото го дружество.

Промените в устава бяха приети с гласовете на 51.22% от акционерния капитал или 43 596 529 акции на проведеното на 9 октомври общо събрание. Гласуваните преди месеци промени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел позволиха на АДСИЦ да влагат в други дружества. Това пък позволи решаването на един голям проблем пред развитието на този тип компании. Той бе свързан с това, че при прехвърляне на недвижим имот се плаща местен данък около 3%, което може да струва милиони левове на фирмата, докато при прехвърляне на дъщерно дружество, разходите са по-малки. Затова и повечето големи имоти се продават чрез продажба на дружество, чиято собственост са тези активи.

Акционерите на "Адванс Терафонд" са упълномощили съвета на директорите на фирмата да може да взема решения за учредяването, придобиването или прехвърлянето на дялово или акционерно участие в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ при съответно прилагане на условията и реда на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК.

Според Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2018 г.) (1) Дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти може да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, при условие, че дружеството със специална инвестиционна цел упражнява контрол върху специализираното дружество по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“

Чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦ дават ограничения за взимане на решение за сделки за над 1/3 от активите на дружеството.
§ 1, т. 14 от ЗППЦК казва, че контрол е налице когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

От "Адванс Терафонд" все още не са обявили конкретни планове за изпълнение в тази посока.

"Адванс Терафонд" е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT. То притежава 230 545 дка и е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната, но притежава и други урегулирани поземлени имоти в София и Стара Загора, както и 61 дка в земи в околностите на Враца за урегулиране. Общо 168 568 дка от притежаваните земи са отдадени под наем/аренда, като агрофондът е подсигурил със земя за обработване 413 земеделски производители.

Цената на акциите на "Адванс Терафонд" АДСИЦ са около 1.935 лв. за един брой в последните дванадесет месеца. Дружеството разпредели брутен дивидент от по 0.047 лв. на акция за 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във