Банкеръ Daily

Пари и пазари

КФН: Промените в ЗППЦК напълно транспонират европейската директива за защита правата на акционерите

Седем държави от Европейския съюз са съобщили частично (това са България, Гърция, Румъния и Испания) или  са пропуснали да съобщят (Кипър, Португалия и Словения)  какви мерки  са предприети, за да упражняват акционерите пълноценно правата си във фирмите, в които имат акции. Страните е трябвало да включат и да приложат част от европейските правила в националните си законодателства до 10 юни 2019 г. и да съобщят на Европейската комисия какво точно са направили. 

Още през юли миналата година Европейската комисия е изпратила официални писма до тези държави, които не са въвели правилата в националното си законодателство. България, Румъния, Гърция и Испания тогава са съобщили тогава, че са предприели  някои мерки и са обявили въвеждането на промените частично, докато Кипър, Португалия и Словения все още не информират  за никакви мерки в тази посока.

Сега тези седем държави разполагат с три месеца, за да  предприемат очакваните  действия. В противен случай проблемът  може да бъде отправен към  Съда на ЕС, се посочва в съобщението от Европейската комисия.

За повече информация по този казус в. "БАНКЕРЪ" се обърна към Комисията за финансов надзор. Ето отговорите на нашите въпроси.

 

За какво става въпрос в писмото от Европейската комисия? Дали промените в ЗППЦК от март 2020 г. отговорят на тези изисквания?

Промените в ЗППЦК от март 2020 г. са приети с цел транспониране в националното законодателство изисквания за улесняване на упражняването на акционерните права в публичните дружества.  Също така направените изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗППЦК напълно транспонират европейската директива в тази област.

Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите (Директива (ЕС) 2017/828) въвежда изисквания по отношение на улесняване упражняването на някои права на акционерите с право на глас в дружества, чието седалище се намира в държава членка и чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз (ЕС). Тези акционерни права са свързани с правото на информация и на глас при провеждане на общо събрание на дружествата със седалище в държава членка, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар в ЕС, улесняване на получаването на дивидент и други. Същевременно с цел насърчаване на дългосрочната ангажираност на акционерите в тези дружества се въвеждат разпоредби, улесняващи възможностите за комуникация между акционерите и дружествата, както и се въвеждат изисквания за прозрачност на институционалните инвеститори, управителите на активи и упълномощените съветници, възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружествата и сделките между свързани лица.

Изготвянето на проект на изменения, които се налагат в националното законодателство във връзка с транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828, е възложено на работната група, която е сформирана със заповед на Министъра на правосъдието. Представители на Министерство на финансите и Комисията за финансов надзор бяха поканени и взеха участие като членове  във тази  работната група.

Работната група изготви проектозакон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с който се въвеждат голяма част от изискванията на Директива (ЕС) 2017/828, както и предложения за изменения на подзаконовата нормативна уредба във връзка с неговото прилагане. Вносител на законопроекта е Министерство на правосъдието с оглед разпределението на компетенциите на национално ниво. Законът за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа е обнародван в Държавен вестник бр. 26 от 22 март 2020 г.

За постигане на пълно транспониране на директивата се наложиха изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗППЦК. Основните промени, които се направиха бяха в Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. На 30.06.2020 г. Комисията за финансов надзор прие на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48, която е обнародвана в днешния брой на  Държавен вестник (бр. 61/10.07.2020 г.).

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=031D8481EC4C494F437BD87C664BA3B4?idMat=149610

С НИД на Наредба No 48 се доразвиват елементите, заложени в политиката за възнагражденията.  По този начин се насърчава дългосрочната ангажираност на акционерите. Комисията за финансов надзор изразява своята увереност, че с приемането на измененията и допълненията в подзаконовата нормативна уредба по прилагането на ЗППЦК ще се постигне пълно транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828, което е основание за прекратяване на стартиралата срещу Република България наказателна процедура.

 Кой трябва да отговори на това становище на ЕК - дали КФН или Министерството на финансите?

 Позицията на Република България по мотивираното становище ще бъде подготвена и изпратена на Европейската комисия по реда на чл. 18 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз. Комисията за финансов надзор, като част от работната група, ангажирана с транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 в националното законодателство, ще участва при изготвянето и съгласуването на позицията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във