Банкеръ Daily

Пари и пазари

Започва търговията с акциите на "Градус"

IPO-то на старозагорската компания стана най-голямото на Българската фондова борса от 2007 година насам, а сега акциите се качват и на вторичния пазар.

От днес започва търговията с акциите на "Градус" АД - Стара Загора на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard, на "Българска фондова борса" АД. Решението на съвета на директорите на БФБ за допускане бе гласувано миналата седмица.

Емисията на "Градус" АД, с борсов код GR6, е в размер 243 608 710 лв., разпределена в същия брой обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка.

Индикативнста референтна цена за първата търговска сесия е 1.8000 лв. за един брой. Във връзка с разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия емисията се поставя под наблюдение за срок от 3 месеца, уточняват от Българска фондова борса.

Комисията за финансов надзор вписа "Градус" АД в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа на 30 юли.

След проведеното първично публично предлагане на акции (IPO) дружеството има над 1 000 акционера.

"Градус" АД е компания от холдингов тип, която обединява дъщерни фирми, специализирани в различни направления и затварящи производствения цикъл - производство на разплодни яйца, люпилни, угояване на бройлери, фуражен завод, птицекланица, фабрика за обработка на месо. По данни от дружеството през последното десетилетие са реинвестирани 120 млн. лв. от печалбата.

От данните става ясно, че пенсионните фондове са най-големите акционери. А трите пeнcиoнни фoнда от групата "Дoвepиe" са най-крупният собственик сред тях с общо 12.225 млн. aĸции или 5.018% oт oбщия ĸaпитaл нa дpyжecтвoтo.

IPO-то на старозагорската компания стана най-голямото на Българската фондова борса от 2007 година насам и второто в историята на местния пазар листване по привличане на средства – 81 млн. лева. Половината от тази сума влязоха във фирмета каса на дружеството чрез увеличение на капитала, а останалите отидоха в основателите – братята Иван и Лука Ангелови.

Facebook logo
Бъдете с нас и във