Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Ядове с пари от облигации

Финансовите интереси на облигационерите надделяха при "спора" с длъжниците.

Дружествата доста често  се нуждаят от допълнително финансиране, за да развиват успешно дейността си. Често пъти обаче са им нужни повече пари, отколкото обслужващата ги банка може да им осигури. Облигационната емисия е един от лесните начини за акумулиране на средства. Ползата за тези, които си купуват такива книжа (за кредитора), е допълнителната сума, която получава от емитента в замяна на това, че използва парите му. Това е лихвата, която е предварително фиксирана и се изплаща на определени дати.

Но облигацията може да бъде не само благо, тя може да бъде и проклятие - и за тези, които са издали дългови книжа, и за тези, които са си купили от тях. С това се сблъскват не една и две от българските компании през тази година. Освен емитента последствията  понасят и  купувачите. За разлика от останалите финансови инструменти, около 95% от емитираните облигации притежателите им ги  държат в портфейла си до падежа, обикновено когато са  купени  от застрахователни компании, от пенсионни дружества или  от други институционални инвеститори, които са сред консервативните играчи на пазара.

Въпреки че се смята  за нискорискова инвестиция, облигацията все пак носи риск. Емитентът дължи плащане по заема - независимо дали е формирал печалба от книжата. Но в случай на икономически сътресения намалява  възможността длъжникът (емитентът) да покрива задълженията си към кредиторите си, включително и облигационерите, а е напълно възможно и да не може да плати при настъпил падеж по облигациите.

Дузина дружества емитенти през тази година се сблъскаха с този проблем. Икономическата несигурност у нас пък прави облигационерите донякъде по-сговорчиви и готови да преговарят за облекчаване на условията по изплащане на дълговите книжа. А от началото на 2017-а компаниите се възползват от това.

"Пауър Лоджистикс" ЕАД - Етрополе

вече получи разрешение да промени параметрите на емисията от облигации с ISIN код BG21000022131.

Основната дейност на дружеството е свързана с покупка на лизингови портфейли и на дялове и акции на компании от автомобилния  и логистичен сектор и с управление на вземания по тези портфейли. В края на март тази година финансовият му резултат е загуба от 76 хил. лв., като основно влияние върху него оказват плащаните лихви по заема.

Едноличен собственик на капитала е "Евроаутосервиз" ЕООД, чиято икономическа група включва и "Авто Юнион Пропъртс" ЕООД. "Пауър Лоджистикс" притежава 100% от капитала на "Авто Юнион Пропъртис".

В края на май кредиторите приеха предложението на фирмата и намалиха лихвата по заема от 6.65 на 4.75% и тя е в сила от 20 юни. Облигационерите удължиха и срока до падежа на книжата с 60 месеца. Така връщането на парите се изтегли напред във времето и от 20 юни 2017 г. то трябва да стане през юни 2022 година.

Общото събрание обаче постави и някои условия за това. Изплащането на 2 500 000 лв. от главницата трябва да стане до 20 декември 2021 г. (включително), а последното плащане по главницата, в размер на 4 500 000 лв., да е на 20 юни 2022 г. съгласно актуализиран погасителен план.
За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 7 000 000 лв. и на всички дължими лихви за периода в размер на 1 469 055 лв. фирмата ще сключи застрахователен договор със ЗД "Евроинс" АД срещу риска да не успее да плати в полза на банката довереник на облигационерите.

"ХипоКредит" АД

което редовно ползва възможността за финансиране чрез облигации, също се обърна за помощ към кредиторите си. Дружеството отпуска дългосрочни ипотечни кредити на малки и средни фирми срещу ипотека върху недвижим имот.

Искането на мениджмънта да се променят някои от условията по шестата поред емисия (с ISIN код BG2100038079) бяха уважени и падежът на заема е изместен за 30 юни 2021-ва.

Кредиторите дадоха съгласие и да бъде намален броят на регистрираните облигации по емисията чрез обезсилване на закупените към 25 май дългови книжа от "ХипоКредит". И това ще става при всяко следващо изкупуване. Емитентът е длъжен да предприеме действия по обезсилването в срок от един месец от датата на придобиването на облигациите. И ще трябва да уведомява довереника на облигационерите за всяка такава операция.
Подобни са проблемите на "ХипоКредит" и по другата му емисия с ISIN код BG2100018089. По нея то също получи удължаване на срока на изплащане на облигационния заем. Но пое и ангажимент за намаляване на броя на емитираните  облигации чрез обезсилване на закупените към 25 май дългови книжа.

В средата на годината някои от кредиторите попадат под удара на най-често срещания риск при облигациите - забавяне на плащането на лихвата или главницата по издадените дългови книжа. Още едно дружество от групата около бизнесмена Ковачки –

"Топлофикация-Враца" ЕАД,

обяви проблем с ликвидността. То не успя да направи  седмото  по ред лихвено плащане в размер на 90 083 лв. по емисия облигации с ISIN код BG2100017131. Това трябваше да стане на 4 юни. Основните приходи на дружеството идват от продажбата на електрическа и топлинна енергия, но те намаляват от началото на 2017-а.

И "Булгарплод-София" АД не успя да събере пари за поредното лихвено плащане, в размер на 74 795 лв., по първата си емисия облигации с ISIN код BG2100012116. Датата за това беше 6 юни. Секторът, в който работи фирмата - хранително-вкусовата промишленост, е силно зависим от промените в покупателната способност на населението, а тя все по-видимо намалява. А заедно с нея и приходите. Мажоритарен акционер в дружеството е регистрираното на Сейшелските острови дружество Тирас Ltd.

Мениджърите на "Би Джи Ай груп" АД също съобщиха за подобен проблем. Във връзка с настъпил падеж на лихвено плащане в размер на 118 534 лв. на 3 юни специализираната в областта на недвижимите имоти компания все още не е платила дължимите суми по емисията облигации с ISIN код BG2100011142. Тя обяви, че има възможност да погаси задълженията в едномесечен срок, без това да представлява забава на плащане по дълговите книжа. Фирмата е удвоила приходите си тази година, но това се случва и с разходите по дейността й. Собствеността на капитала е разпиляна, но с най-голям дял е управляващото дружество "Инвест фонд мениджмънт" АД с 25.26% от акциите с право на глас.

Недостигът на парични средства ще продължи да пречи на инвеститорите да получат заема си навреме, а фирмите емитенти ще продължат  да търсят начини, за да излязат от това неловко положение.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във