Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Обществени поръчки


ДНСК из­би­ра GSM-опе­ра­тор


Дву­го­ди­шен до­го­вор за пре­дос­та­вя­не­то на фик­си­ра­ни и мо­бил­ни те­ле­фон­ни ус­лу­ги е обя­ви­ла, че ис­ка да склю­чи Ди­рек­ци­я­та за на­ци­о­на­лен стро­и­те­лен кон­т­рол. От до­ку­мен­ти­те ста­ва яс­но, че се пол­з­ват 110 ста­ци­о­нар­ни те­ле­фон­ни пос­та и 76 ин­ди­ви­ду­ал­ни SIM-кар­ти. За­ло­же­ни­ят бю­джет за по­ръч­ка­та е 222 хил. ле­ва. Те­ле­ко­ми­те ще мо­гат да над­да­ват за то­зи кли­ент до 12 де­кем­в­ри.


Ка­би­не­тът пла­ща 80 бо­на за ме­ди­ен мо­ни­то­ринг


Ми­нис­тер­с­ки­ят съ­вет е при­гот­вил 79 200 лв. за из­вър­ш­ва­не­то на ме­ди­ен мо­ни­то­ринг и за кон­тент ана­ли­зи до края на ок­том­в­ри 2015 го­ди­на. Ме­дий­ни­ят мо­ни­то­ринг ще прос­ле­дя­ва ста­тис­ти­чес­ки дан­ни­те, свър­за­ни с ме­дий­ни­те пуб­ли­ка­ции, а кон­тент ана­ли­зът ще обоб­ща­ва те­зи дан­ни и ще пра­ви съ­от­вет­ни­те из­во­ди и пре­по­ръ­ки. Пред­ви­де­но е да се пра­ви все­кид­не­вен ме­ди­ен мо­ни­то­ринг със сед­мич­ни и ме­сеч­ни обоб­ще­ния, ме­се­чен кон­тент ана­лиз, как­то и два обоб­ща­ва­щи кон­тент ана­ли­за. Кан­ди­да­ти­те мо­гат да за­я­вят учас­тие в тър­га до 9 де­кем­в­ри


Ни­ко­пол ще пра­ви ОУП


Об­щи­на Ни­ко­пол е обя­ви­ла кон­курс за из­бор на фир­ма, ко­я­то да из­гот­ви нов Общ ус­т­ройс­т­вен план на на­се­ле­но­то мяс­то. За­ло­же­ни са 144 хил. лв. за хо­но­рар на про­ек­тан­ти­те, ко­и­то пък ще имат на раз­по­ло­же­ние 15 ме­се­ца, за да си свър­шат ра­бо­та­та. Край­ни­ят срок за по­да­ва­не на офер­ти е 26 но­ем­в­ри.


“БДЖ” про­да­ва
път­ни­чес­ки ва­го­ни


“БДЖ - Път­ни­чес­ки пре­во­зи” ЕО­ОД про­дъл­жа­ва да тър­си на­чи­на да аку­му­ли­ра сред­с­т­ва и да се раз­п­ла­ща с кре­ди­то­ри­те си. Част от биз­нес прог­ра­ма­та на дру­жес­т­во­то е обя­ве­ният търг с тай­но над­да­ва­не за про­даж­ба­та на 100 броя път­ни­чес­ки ва­го­ни, соб­с­т­ве­ност на ком­па­ни­я­та. Очак­ва­ни­я­та са при про­даж­ба­та на всич­ки пред­ло­же­ни ак­ти­ви фир­ма­та да при­бе­ре над 3.315 млн. лв. без ДДС.

То­ва оба­че е дос­та оп­ти­мис­тич­но до­пус­ка­не, ка­то се имат пред­вид тех­ни­чес­ко­то със­то­я­ние на по­ве­че­то ва­го­ни, а и сла­би­ят ин­те­рес и при пре­диш­ни­те по­доб­ни тър­го­ве. То­зи е нас­ро­чен за 14 но­ем­в­ри, но учас­ти­е­то се га­ран­ти­ра с пла­ща­не на де­по­зит в раз­мер на 50% от на­чал­на­та це­на без ДДС за за­я­ве­ния лот/ло­то­ве път­ни­чес­ки ва­го­ни.

Ня­ма да се до­пус­кат до учас­тие в тър­га фир­ми и ин­вес­ти­то­ри, ко­и­то имат за­дъл­же­ния към “Хол­динг БДЖ” ЕАД и свър­за­ни­те с не­го “БДЖ - Път­ни­чес­ки пре­во­зи” ЕО­ОД и “БДЖ - То­вар­ни пре­во­зи” ЕО­ОД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във