Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Обществени поръчки


Ар­ми­я­та по­ръч­ва уни­фор­ми


Ми­нис­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та е при­гот­ви­ло 4 786 866 лв. за дос­тав­ка­та на по­ле­во об­лек­ло за во­ен­нос­лу­же­щи­те. За су­хо­път­ни­те войс­ки ще бъ­дат ку­пе­ни 3330 по­лу­шу­би с под­п­ла­та и 2175 без, 22 хил. кли­на, 14 985 ри­зи, как­то и 16 хил. шап­ки. За слу­жи­те­ли­те във во­ен­но­въз­душ­ни­те си­ли пък са пред­ви­де­ни 220 шу­би, 3240 кли­на, 2885 ри­зи и 885 шап­ки. Най-мал­ко са уни­фор­ми­те за во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли - 350 шу­би, 1800 кли­на, 1420 ри­зи и над хи­ля­да шап­ки. Офер­ти за об­лек­ла­та ще се при­е­мат до 1 де­кем­в­ри.


Пра­вят сис­те­ма за аг­рос­та­тис­ти­ка


Мал­ко над по­ло­вин ми­ли­он ле­ва ще да­де Ми­нис­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те за про­уч­ва­не, раз­ра­бот­ва­не и внед­ря­ва­не на спе­ци­а­ли­зи­ран соф­ту­ер за въ­веж­да­не на дан­ни за зе­ме­дел­с­ки­те сто­пан­с­т­ва, кон­т­рол, ва­ли­ди­ра­не и ана­лиз на ре­зул­та­ти­те на на­ци­о­нал­но и ре­ги­о­нал­но ни­во. Т. нар Ин­фор­ма­ци­он­на сис­те­ма за аг­рос­та­тис­ти­ка тряб­ва да бъ­де го­то­ва за шест ме­се­ца след сключ­ва­не­то на до­го­вор с из­б­ра­на­та фир­ма. Кан­ди­да­ти­те мо­гат да пред­с­та­вят сво­и­те офер­ти до 1 де­кем­в­ри.


Кър­джа­ли ще си пра­ви ОУП


Об­щес­т­ве­на по­ръч­ка за из­ра­бот­ва­не­то на Общ ус­т­ройс­т­вен план е обя­ви­ла об­щи­на Кър­джа­ли. За­ло­же­ни са 300 хил. лв. за нап­ра­ва­та на пред­ва­ри­те­лен и окон­ча­те­лен про­ект. Край­ни­ят му ва­ри­ант тряб­ва да е го­тов най-къс­но до сре­да­та на 2016 го­ди­на. Меж­дув­ре­мен­но е пус­на­та про­це­ду­ра и за из­бор на фир­ма, ко­я­то да нап­ра­ви еко­ло­гич­на оцен­ка на об­щия ус­т­ройс­т­вен план сре­щу 36 хил. ле­ва. До­ку­мен­ти за учас­тие в про­це­ду­ри­те мо­же да се по­да­ват съ­от­вет­но до 24 и до 21 но­ем­в­ри.


НЕК ще зас­т­ра­хо­ва ав­то­пар­ка си


Точ­но 275 400 лв. е при­гот­ви­ла На­ци­о­нал­на­та елек­т­ри­чес­ка ком­па­ния за сключ­ва­не­то на зас­т­ра­хов­ки “Граж­дан­с­ка от­го­вор­ност”, “Кас­ко” и “Зло­по­лу­ка” на ав­то­мо­би­ли­те си. Ста­ва ду­ма за об­що 585 пре­воз­ни сред­с­т­ва, раз­п­ръс­на­ти в ця­ла­та стра­на. Бро­ке­ри­те, ко­и­то ис­кат да из­да­дат та­ки­ва по­ли­ци, тряб­ва да са го­то­ви с це­но­ви­те си пред­ло­же­ния до 4 де­кем­в­ри.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във