Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Заплати под надзор

От ра­зум­но­то оп­ре­де­ля­не на въз­наг­раж­де­ни­я­та за­ви­си с как­ви ме­ни­джъ­ри и слу­жи­те­ли ще ра­бо­ти ед­на ком­па­ния, а то­ва, ес­тес­т­ве­но, вли­яе и на фи­нан­со­ви­те й ре­зул­та­ти. Те­зи су­ми се оп­ре­де­лят от об­що­то съб­ра­ние, но прак­ти­ка­та у нас е та­ка­ва, че ак­ци­о­не­ри­те в по­ве­че­то слу­чаи имат мал­ко вли­я­ние вър­ху то­ва зап­ла­ща­не. Прос­то за­що­то не при­със­т­ват на та­ки­ва съб­ра­ния или за­ра­ди мал­кия си дял не мо­гат да про­ка­рат свое ре­ше­ние.

Пред­вид със­то­я­ни­е­то на ико­но­ми­ка­та ни и ма­ща­би­те на фир­ми­те ме­ни­джъ­ри­те у нас ня­мат кой знае как­ви ви­со­ки до­хо­ди - обик­но­ве­но те се дви­жат в рам­ки­те меж­ду ед­на и три ми­ни­мал­ни ра­бот­ни зап­ла­ти за стра­на­та за съ­от­вет­ния ме­сец - 802 лв. в мо­мен­та. Има, раз­би­ра се, и из­к­лю­че­ния, но в мал­ка­та ни стра­на те мо­гат да се преб­ро­ят на пръс­ти. В ре­зул­тат на ико­но­ми­чес­ка­та нес­та­бил­ност у нас очак­ва­но в ня­кои ком­па­нии се съ­об­ра­зя­ват с та­зи ре­ал­ност и за­паз­ват раз­ме­ра на въз­наг­раж­де­ни­я­та.

Мал­ко са у нас ком­па­ни­и­те, ко­и­то раз­вър­з­ват ке­си­я­та и ос­вен ед­на пос­то­ян­на су­ма оп­ре­де­лят и про­мен­ли­во въз­наг­раж­де­ние. Въп­ре­ки че “Мел ин­вест хол­динг” АД - Со­фия, при­те­жа­ва дя­ло­во учас­тие в над сто дру­жес­т­ва от сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во и хра­ни­тел­но-вку­со­ва­та про­миш­ле­ност, ак­ци­о­не­ри­те са из­б­ра­ли са­мо пет чо­ве­ка в съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те. Те оба­че ус­пя­ват да из­ве­дат ком­па­ни­я­та си на по­ло­жи­тел­на те­ри­то­рия. Бив­ши­ят при­ва­ти­за­ци­о­нен фонд прик­лю­чи ми­на­ла­та го­ди­на с пе­чал­ба от 259 хил. лв., след ка­то го­ди­на по-ра­но бе­ше на за­гу­ба в раз­мер на 640 хил. ле­ва. Ак­ци­о­не­ри­те я ос­та­ви­ха из­ця­ло във фонд “Ре­зер­вен” на хол­дин­га, ка­то не раз­п­ре­де­ли­ха и ди­ви­дент за 2013 го­ди­на. След 1998 г. (0.259 лв.) “Мел ин­вест хол­динг” ня­ма прак­ти­ка да раз­п­ре­де­ля по­ло­жи­тел­ния си фи­нан­сов ре­зул­тат.

До­вол­ни от ре­зул­та­та, по­ка­зан от пе­ти­ма­та ме­ни­джъ­ри, ак­ци­о­не­ри­те  оп­ре­де­ли­ха пос­то­ян­но брут­но ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние от 1500 лв. на все­ки от чле­но­ве­те на бор­да. За­ед­но с то­ва те гла­су­ва­ха и про­мен­ли­во ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние за все­ки от ди­рек­то­ри­те, ко­е­то ще е по 0.5% от нет­на­та го­диш­на пе­чал­ба на дру­жес­т­во­то.

Има ком­па­ни­и­те у нас, в ко­и­то е въ­ве­де­но ра­вен­с­т­во по от­но­ше­ние на зап­ла­ща­не­то на тру­да на ме­ни­джъ­ри­те, с ко­е­то се тър­си, а в по­ве­че­то слу­чаи и се пос­ти­га, сти­му­ли­ра­не на фи­нан­со­ви­те пос­ти­же­ния на вся­ка ед­на дъ­щер­на фир­ма, а и ди­рек­тор­с­ки борд. То­ва наб­лю­да­ва­ме при “Мел ин­вест хол­динг” АД, ко­е­то при­те­жа­ва 7.2074% от “Ви­тап­рот Сла­вя­но­во” АД - Со­фия, но уп­раж­ня­ва кон­т­рол вър­ху дру­жес­т­во­то и чрез дру­ги свър­за­ни фир­ми. Дъ­щер­на­та ком­па­ния, ко­я­то е спе­ци­а­ли­зи­ра­на в из­ку­пу­ва­не, съх­ра­не­ние, пре­ра­бот­ка на сел­с­кос­то­пан­с­ка про­дук­ция, как­то и в про­из­вод­с­т­во на ком­би­ни­ра­ни и дру­ги фу­ра­жи, съ­що се уп­рав­ля­ва от пет­ч­ле­нен съ­вет на ди­рек­то­ри­те. За ра­бо­та­та си те по­лу­ча­ват пос­то­ян­на брут­на су­ма в раз­мер на 1500 лв. об­що за це­лия съ­вет на ди­рек­то­ри­те, но и още про­мен­ли­во ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние за все­ки от ди­рек­то­ри­те по 0.5% от нет­на­та го­диш­на пе­чал­ба на дру­жес­т­во­то.

“Ви­тап­рот Сла­вя­но­во” е на за­гу­ба в края на 2013 г. от 143 хил. лв., ко­е­то е ве­че два­най­се­ти по­ред та­къв ре­зул­тат. То­ва е и при­чи­на­та фир­ма­та ни­ко­га да не е пла­ща­ла ди­ви­дент на ак­ци­о­не­ри­те си.

Въп­ре­ки че дру­го­то дъ­щер­но дру­жес­т­во - “Пти­це­въд­с­т­во-Лом­ци” АД - Со­фия, е на пе­чал­ба през пос­лед­ни­те две го­ди­ни - 10 хил. лв. (за 2013 г.) и 11 хил. лв. (през 2012 г.), то не е раз­п­ре­де­ля­ло ди­ви­ден­ти и су­ми­те из­ця­ло са вне­се­ни във фонд “Ре­зер­вен”. От 1997 г. до­се­га фир­ма­та не е внес­ла ни­то един лев в ка­са­та на ком­па­ни­я­та май­ка по то­ва пе­ро.

Пе­ти­ма са ди­рек­то­ри­те, уп­рав­ля­ва­щи фир­ма­та, ко­я­то в мо­мен­та от­да­ва под на­ем соб­с­т­ве­ни дви­жи­ми и нед­ви­жи­ми ве­щи. За дей­ност­та им е оп­ре­де­ле­но пос­то­ян­но брут­но ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние от 1400 лв. об­що за це­лия борд. Те ще си до­ба­вят още и про­мен­ли­во ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние за все­ки от ди­рек­то­ри­те по 0.5% от нет­на­та го­диш­на пе­чал­ба на дру­жес­т­во­то.


 

Акционерите във фирмата за производство на различен тип изолирани кабели и проводници “Емка” АД в Севлиево могат да са доволни от мениджърите, които са избрали. В последните две години те им осигуриха два пъти дивидент, който при това и се увеличава.
В тази връзка общото събрание направи промени в програмата за определяне на възнагражденията. През тази и следващата година четиримата директори ще получават твърда сума, която е равна на 1.9 промила от приходите от обичайната му дейност.
Основни акционери в предприятието са “Кемп” АД с дял от 37.7113% и бившият приватизационен фонд “Индустриален капитал холдинг” АД с 33.4173% от капитала.


Facebook logo
Бъдете с нас и във