Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ/ЕМИТЕНТИ

Надзорният съвет на Св. св. Константин и Елена Холдинг АД е освободил Жельо Душев като член на управителния съвет на дружеството, а на негово място е избран Николай Николов.

Одобриха проспекта на Сердика Пропъртис АДСИЦ за допускането до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации. Тя е размер на 30 млн. евро, разпределени в 30 хил. броя обикновени, неконвертируеми, необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 евро всяка. Фиксираният лихвен процент е 6.5 на сто на годишна база, а лихвени плащания ще се правят на всеки шест месеца. Срокът на облигационния заем е 60 месеца, смятано от 14 май 2008 година.

В БФБ-София АД е постъпила информация от Плевен БТ АД, че поради невъзможност да бъде обявена в Търговския регистър поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на плевенската тютюнева фабрика и да се спази законоустановеният срок, то няма да бъде проведено на обявената в поканата дата - 17 декември 2008 година.

Емисията от облигации на Индустриален холдинг България АД бе вписана в публичния регистърс цел търговия на регулиран пазар. Тя е в размер на 21 649 600 лв., разпределени в 216 496 броя обикновени, конвертируеми, необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 100 лв. всяка. Фиксираният им лихвен процент е 8 на сто на годишна база, лихвени плащания ще има на всеки шест месеца, а матуритетът им е три години.

Монбат АД ще увеличи капитала на дъщерното си дружество Монбат рисайклинг ЕООД, Румъния, от 910 хил. на 1.310 млн. евро. То ще се извърши с парична вноска, която ще бъде внесена изцяло от едноличния собственик на капитала Монбат.

Извънредното общо събрание на акционерите на Медийни системи АД - Стара Загора, проведено на 18 ноември, е гласувало предложението съветът на директорите да се състои от петима членове. Съставът му е допълнен от Неномир Михов и Димитър Георгиев. Приети са и промени в устава на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във