Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ\ЕМИТЕНТИ

Пълдин Холдинг АД - Пловдив, ще разпредели брутен дивидент 0.16 лв. на акция за 2007 година. Остатъкът от печалбата се заделя като Неразпределена печалба от минали години. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 1 септември.

Златен лев Холдинг АД е учредил в полза на Уникредит Булбанк АД особен залог върху притежаваните от бившия приватизационен фонд 51 739 бр. акции от капитала на Неохим АД заради получаването на заем до 540 хил. евро от дъщерното му дружество Златен лев Солар ЕООД.

На 18 август акционерите на Заводски строежи - Козлодуй АД са взели решение за покриване на загуби от минали години от фонд Резервен. Така реализираната загуба от миналата година, в размер на 595 530.58 лв., както и непокритите загуби от 2002 г., 2003 г. и 2004 г., или общо 826 106.78 лв., ще бъдат покрити от общите резерви, които са на стойност 1 079 846.32 лева.

През първото полугодие на 2008 г. Каолин АД е реализирало консолидирани приходи от продажби в размер на 66.684 млн. лв. спрямо 54.765 млн. лв. за същия период на миналата година. Дружеството отчита и печалба от 5.754 млн. лв., която е повече от три пъти спрямо резултата (1.819 млн. лв.) към 31 март тази година.

В БФБ-София АД е постъпило заявление от Корпоративна търговска банка АД - София, за преместване на емисията й на Официален пазар на акции, сегмент B .

В Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на Ексклузив Пропърти АДСИЦ от 7 998 144 лв. на 9 452 340 лв. чрез издаването на 1 454 196 бр. обикновени безналични акции с право на глас и номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1.45 лева.

В БФБ-София е постъпило заявление за допускане до търговия на Неофициален пазар на облигации емисията облигации, издадена от Ти Би Ай Кредит ЕАД - София. Тя е за 11 млн. евро и номинална стойност на една облигация с хиляда евро. Присвоеният на емисията борсов код е A27C.

Facebook logo
Бъдете с нас и във