Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ/ЕМИТЕНТИ

За миналата година Енергоремонт Холдинг АД отчете нетна неодитирана печалба в размер на 2.745 млн. лв. при положителен финансов резултат година по-рано на стойност 2.135 млн. лева.

Комисията за финансов надзор одобри търгово предложение от Интерком груп ООД - Варна, за закупуване на акциите на останалите акционери на Явор АД - Варна, при цена за акция от 134.20 лева. Мажоритарният собственик притежава, пряко и чрез свързани лица, общо 101 423 акции, представляващи 90.12% от капитала. Търговият предложител не възнамерява да иска отписване на Явор АД от регистъра на публичните дружества.

Вписаха в публичния регистър Агрия Груп Холдинг АД - Варна, както и емисията акции на дружеството. Тя е в размер на 6.8 млн. лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и представлява съдебно регистрираният капитал на дружеството.

Капитан дядо Никола АД - Габрово, е взело решение да сключи с ОББ договор за банков заем - овърдрафт за оборотни средства, в размер на 2 млн. евро. Срокът на издължаване е 31 октомври 2008 г., а обезпеченията, които дружеството ще предостави, са договорна ипотека върху недвижими имоти. Те са собственост на дружеството и се намират се в Габрово. Учреден е и особен залог върху ДМА - инструментални машини, екструдерни линии, щприцмашини - 52 броя.

Софарма АД е придобило 4103 акции, представляващи 1.46% от капитала на Момина крепост АД - Велико Търново. След тази сделка фармацевтичната компания държи вече 48.27% от нея, а прехвърлянето е регистрирано в Централния депозитар на 15 февруари 2008 година.

Нетната неодитирана печалба на Балканкар - Заря АД за миналата година намалява почти седем пъти - до 81 хил. лв., при положителен финансов резултат от 559 хил. лв. за 2006 година. Причината за спада са нарасналите двойно разходи за оперативна дейност до 6.064 млн. лв. спрямо 3.913 млн. лв., както и по-високите разходи за лихви - 570 хил. лв. при 97 хиляди за предходния отчетен период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във