Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Печалбата за деветмесечието на Оргахим АД нарасна с 40% до 3.964 млн. лв. спрямо 2.824 млн. лв. година по-рано. Нетните приходи от продажби бележат ръст от близо 23% до 70.9 млн. лв. при 57.7 млн. лв. към 30 септември 2005 година. Износът заема около 56% от продажбите на компанията, като основните пазари са Турция, Гърция, Румъния, Египет, Централна Европа, Средният изток и бившите съветски републики.
Електроника АД увеличи 2.5 пъти положителния си финансов резултат и към 30 септември той достигна 237 хил. лв. спрямо 96 хил. лв. година по-рано. Нетните приходи от продажби бележат спад от 15% на годишна база до 1.59 млн. лв. от 1.87 млн. за същия период на 2005 година. В същото време разходите по икономически елементи спадат с 29.6% до 1.225 млн. лева.
Комисията за финансов надзор издаде нов лиценз на варненския инвестиционен посредник Наба инвест. Според него той ще може да извършва предвидените в Закона за публично предлагане на ценни книжа инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка.
Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на обезпечени корпоративни облигации, издадени от БМ Лизинг АД. Емисията е в размер на 3 млн. евро, разпределени в 3000 броя облигации с номинал от 1000 евро. Срокът на заема е пет години, а лихвеният процент е плаващ, равен на шестмесечния Euribor + 4.25% годишно. Падежът е на 14 юни 2011 г., като лихвените плащания се извършват на всеки три месеца.
Холдинг Кооп-Юг обяви нетна консолидирана загуба в размер на 104 хил. лв. за първите девет месеца на 2006 година. По неконсолидирани данни холдинговото дружество има загуба от 117 хил. лв. срещу печалба от 50 хил. лв. за същия период на 2005 година. Общите консолидирани приходи на Холдинг Кооп-Юг бележат спад от 17.19 на сто до 313 хил. лв., като близо 55% са от продажби на стоки, а други 30 на сто от приходи от лихви.

Facebook logo
Бъдете с нас и във