Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Роял Патейтос издаде емисия облигации за 3 млн. евро на 21 юли. Те са с матуритет от пет години и годишна лихва от 9%, платима на шестмесечие. Главницата ще се изплаща на шест равни вноски заедно с последните шест лихвени плащания. Емисията е разпределена в 3000 облигации, всяка с номинал от 1000 евро. Предстои качването на облигациите за търговия на БФБ-София. Заемът ще бъде използван за финансиране на инвестиционните проекти на Роял Патейтос, свързани с реконструкцията и разширяването на плантацията в село Белчин по програма САПАРД, както и за погасяване на банкови заеми и освобождаване на обезпечения.
Правата за участие в увеличението на капитала на акционерното дружество със специална инвестиционна цел Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт ще се търгуват от 2 август, а крайната дата е 15 август. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен до 4.875 млн. лв. чрез издаване на нови 1 625 000 акции, всяка с номинал от 1 лв. и емисионна стойност от 4 лева. Увеличението ще се приеме за успешно само ако бъдат записани и платени най-малко 500 хил. акции.
Руен Холдинг няма да разпределя дивидент за 2005 г., а печалбата от 38 717 лв. ще бъде заделена за фонд Резервен. За първото тримесечие на 2006 г. дружеството обяви консолидирана печалба от 181 хил. лв. спрямо 300 хил. лв. за същия период на миналата година.
Първоначалното увеличение на капитала на ФЕЕИ АДСИЦ приключи успешно, като бе записано цялото предложено количество от 150 000 акции. Така капиталът на компанията бе увеличен до 650 хил. лева. Предмет на секюритизация от страна на ФЕЕИ АДСИЦ ще са предимно вземанията по ЕСКО договори (договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат), при които инвестициите се възстановяват от реализираните спестявания на енергия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във