Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

На 28 юни беше първият ден от продажбата на правата за участие в увеличението на капитала на акционерното дружество със специална инвестиционна цел Прайм Пропърти БГ. Търговията ще приключи на 20 юли, а крайната дата за прехвърлянето им е 24 юли. Началната дата за записване на акции от увеличението е 28 юни, а крайната - 14 август 2006 година. Аукционът за неизползваните права ще се проведе на 31 юли 2006 година. Преди увеличението акциите са 15 225 383, а за записване са предложени 60 901 532 броя с номинална стойност от 1 лев и емисионна - 1.60 лева. Ако бъдат записани всички акции от увеличението, капиталът на дружеството ще достигне 76 126 915 лева.

Последната дата за сключване на сделки с акциите на ЗПАД Булстрад и Компания за технологии и иновации Съединение АД, в резултат на които приобретателят ще има право на дивидент, беше 28 юни. По време на общото събрание на застрахователната компания беше гласувано разпределението на брутен дивидент за 2005 г. в размер на 2.229 млн. лв., или 1.58 лв. на акция. Акционерите на Компания за технологии и иновации Съединение ще получат по 0.0048 лв. на акция за 2005 година.

На блоков сегмент на БФБ-София бяха прехвърлени 1.222 млн. акции, или 57.6%, от капитала на Орел Инвест АД. Приобретател по сделката е Орел Консулт АД, а цената на акция бе 1.66 лева. Сделката е на обща стойност 2.029 млн. лв., а досегашният собственик - Орел -Г- Холдинг АД остава без дялово участие в дружеството. За първото тримесечие на 2006 г. Орел Инвест АД обяви неконсолидирана загуба в размер на 108 хил. лв., или с 20% повече спрямо сравнимия период година по-рано.

Търговията с правата за участие в увеличението на капитала Мел Инвест АДСИЦ приключи на 27 юни. За десетте дни на търговия броят на продадените права достигна 778 859 броя, или средно по 77 886 на сесия. Минималната цена беше 0.01 лв., а максималната - 0.10 лева. Срещу всяко закупено право може да бъде записана една акция с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Крайната дата за записване на акции от увеличението е 21 юли 2006 година.

Спарки Елтос АД отнесе печалбата си от 445 хил. лв. към резервите на дружеството. Това решиха акционерите на общото събрание на 27 юни. Ловешкият производител на електроинструменти отчете нетна печалба в края на първото тримесечие в размер на 27 хил. лв. в сравнение с 15 хил. лв. за същия период на 2005 година. Задълженията на дружеството към 31 март са 43.656 млн. лева. Основният капитал в края на тримесечието е 2 млн. лв., а собственият - 29.236 млн. лева.

Трансинвестмънт АДСИЦ купи вземания по кредитни карти за 500 хил. лева. Номиналната стойност на динамичната съвкупност от вземания е 500 036.79 лв., а цената, която Трансинвестмънт АДСИЦ ще плати, е 462 963 лева. Дружеството цели да генерира приходи от сконтирането на придобиваните вземания, като лихвеният процент се предвижда да бъде 8% на годишна база. На 8 юни успешно приключи подписката от първоначалното задължително увеличение на капитала на Трансинвестмънт АДСИЦ, като всички предложени 150 000 акции бяха записани и платени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във