Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Последната дата за търговия с правата за участие в увеличението на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Булленд инвестмънтс беше 19 юни. В 30 сделки се прехвърлиха 45 112 права, като минималната цена бе 0.06 лв., а максималната - 0.10 лв. за брой. Към 16 юни фондът притежава 5250 дка земеделска земя. Аукционът за неизползваните права ще се проведе на 28 юни, докато последната дата за записване на акциите от увеличението е 13 юли 2006 година. Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени най-малко 3 млн. акции.

Публичното предлагане на дялове на БенчМарк Фонд-3 започна на 21 юни. Това е третият пореден взаимен фонд, управляван от БенчМарк Асет Мениджмънт. Дяловете са обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, с право на обратно изкупуване, право на съответна част от имуществото на фонда и право на информация за инвестиционната дейност. Номиналната стойност на един дял е 100 лева. Фондът е секторен, с балансиран профил и портфейлът му се състои от акции на акционерни дружества със специална инвестиционна цел - до 90%, както и на чуждестранни акционерни дружества, чиято инвестиционна цел са предимно недвижими имоти.

Всички 150 000 права от първоначалното увеличение на капитала на Софарма имоти АДСИЦ бяха продадени в три сделки на цена от 4.00 лв. за брой на 19 юни. До 30 юни на БФБ-София продължава и вторичната търговия, като присвоеният борсов код е R2SFI. Началната дата за записване на акции от увеличението е 19 юни, а крайната е 26 юли 2006 година. За периода 2006-2007 г. Софарма имоти АДСИЦ планира да инвестира общо 9.8 млн. евро.

ИП Елана Трейдинг АД е продал безналични облигации от емисия корпоративни облигации на Ти Би Ай Кредит ЕАД с номинална стойност 650 000 лв. по сключена репо сделка с ТБ Инвестбанк АД. Продавачът се задължава да изкупи обратно, а купувачът се задължава да продаде облигациите на Ти Би Ай Кредит ЕАД на датата на обратното изкупуване. Продажната цена е 900 лв. за номинал от 1000 лв., като купувачът ТБ Инвестбанк АД е длъжен да прехвърли собствеността върху облигациите на датата на обратно изкупуване 6 юли 2006 г. на цена 901.47 лв. за брой.

На 23 юни беше последната дата за търговия с правата на Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ, даващи възможност за участие в първоначалното увеличение на капитала на дружеството. Присвоеният борсов код на правата беше R2FEEI, като срещу всяко едно закупено право може да бъде записана една акция на дружеството с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Предмет на секюритизация от страна на ФЕЕИ АДСИЦ ще са предимно вземанията, при които инвестициите се възстановяват от реализираните спестявания на енергия.

Търговията с правата от увеличението на капитала на Българска роза-Севтополис АД ще продължи до 6 юли, като за целта са издадени 3.016 млн. права. Съотношението между издадените права и новите акции е 1/1, а емисионната цена на новите акции е 3 лв. всяка. Присвоеният борсов код на емисията е R2SEVTO. Акциите от увеличението ще се записват до 28 юли, а аукционът за незаписаните права ще се проведе на 13 юли. Българска роза-Севтополис планира да използва постъпилите средства от увеличението на капитала за стабилизиране на финансовото си състояние.

Facebook logo
Бъдете с нас и във