Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Търговията с правата на Булленд инвестмънтс АДСИЦ ще започне на 6 юни и ще приключи на 19 юни. Срещу едно придобито право могат да се запишат девет от новите акции на фонда, инвестиращ в земеделска земя по номинална цена от 1.00 лв. и емисионна цена от 1.05 лева. Правата се прехвърлят до 21 юни, а седмица по-късно ще се проведе и аукцион за неизползваните в срока права. ИП Евро - Финанс АД е борсовият член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, а набирателната сметка е открита в БУЛБАНК. Крайната дата за записване на акциите от увеличението на капитала е 13 юли, а последната дата за сключване на сделки с акциите на фонда, в резултат на което ще може да се участва в увеличението на капитала, беше 31 май.

Печалбата за първото тримесечие на тази година на Транскарт АД е 4 хил. лв. в сравнение с отрицателен финансов резултата на стойност 327 хил. лв. за същия период на 2005 година. Това показват данните от консолидирания отчет, предоставен на БФБ-София. Приходите от дейността на дружеството достигат до 1.6 млн. лв. от 562 хил. лв. за същия период на миналата година. Разходите по икономически елементи се повишават до 1.3 млн. лв. от 819 хил. лв. за първите три месеца на 2005 година.

Агенция за инвестиции и консултации АД купи 0.8585 на сто от капитала на Заводски строежи-ПС-Перник АД. Така дружеството е увеличило дяловото си участие на 5.5191 на сто. Като продавач е отразено Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е намалило дела си до 9.0728 процента. Прехвърлянето е вписано на 26 май. Още по време на първия ден на 14-ия Централизиран публичен търг бяха продадени всичките предложени 7579 акции, или 5.52 на сто от капитала на Заводски строежи - ПС. Цената на акция бе между 21.71 и 21.77 лв., или малко над минималната цена от 19.73 лв. за акция.

Акционерите на Завод за хартия Белово АД взеха решение да не разпределят дивидент на акционерите си, а 245 хил. лв. от печалбата на дружеството за изминалата година ще бъде отнесена за фонд Резервен. Остатъкът от 4.407 млн. лв., ще се задели като Неразпределена печалба. За първото тримесечие на 2006 г. дружеството обяви нетна неконсолидирана печалба в размер на 268 хил. лв., спрямо 3.05 млн. лв. положителен финансов резултат за година по-рано.

На 30 май беше последният ден за търговия с правата на Премиер Фонд АДСИЦ на БФБ-София. В шест сделки бяха изтъргувани 13 668 броя, или 9.11% от общия брой издадени права. Минималната цена бе 0.50 лв. за право, а максималната достигна 0.61 лева. Срещу едно от издадените права може да бъде записана една акция от първоначалното увеличение на капитала на фонда по номинална и емисионна цена от един лев. Последната дата за записване на акциите от увеличение е 23 юни.

Естонският AS Trigon Funds on behalf of Trigon Second Wave Fund прехвърли 281 хил. акции, или 1.85% от капитала на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ. Това стана ясно от съобщение на БФБ-София. След сделката, осъществена на 22 май на цена от 1.47 лв. за брой, дяловото участие на фонда бе намалено на 9.9996 процента. От фондовата борса не съобщават името на купувача на пакета. По последни данни от дружеството Immoeast Gmbh притежава 42% от капитала, докато общото участие на ДПФ Доверие, УПФ Доверие и ППФ Доверие е 20 на сто. Клиенти на Hansapank имат 13% от фонда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във