Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Фазан АД ще раздаде 40 ст. дивидент на акция, гласуваха акционерите на провелото се на 23 май общо събрание. Така общата сума, която ще бъде разпределена на акционерите, ще бъде 128 397 лева. Остатъкът от печалбата, който е 126 хил. лв., ще се отнесе към резервите. Нетната печалба на Фазан АД за 2005 г. е 254 хил. лева. Началният срок за изплащане на дивидента е 21 август 2006 г. чрез Интернешънъл Асет Банк.

Общо 343 012 права на Елана Фонд за Земеделска Земя се изтъргуваха в четвъртък на борсата, като средната им цена бе 0.07 лв. за един брой. Сделка бе сключена и на цена от 0.06 лв, което беше нов минимум от започването на търговията им на борсата. Търговията с правата на фонда продължава до 2 юни, докато аукционът за неизползваните права ще се проведе на 13 юни. Срещу едно право от Елана Фонд за Земеделска Земя могат да се запишат две от новите акции на фонда по номинална стойност 1 лв. и емисионна цена от 1.25 лева. При успешно увеличение капиталът на Елана Фонд за Земеделска Земя ще нарасне до 59.795 млн. лева. До края на 2006 г. фондът планира да притежава 307 хил. дка земеделска земя.

Неизползвани 30 782 права от увеличението на капитала на ЗПАД Булстрад АД бяха продадени на аукциона, проведен на БФБ-София в четвъртък. Те бяха пласирани на цени между 10.63 и 18.23 лева. Срещу всяко закупено право може да се запишат 0.4 от новите акции на дружеството по номинална и емисионна цена 10 лв., а крайната дата за записване е 9 юни 2006 година. При успешно записване капиталът на Булстрад ще нарасне до 19.74 млн. лева.

Съветът на директорите на Евроинс АД взе решение на 23 май за ново увеличение на капитала на застрахователното дружество. Той трябва да нарасне от 6 на 7.5 млн. лева. Предложените акции за записване са 1.5 млн. с номинална стойност от 1 лев и емисионна от 3.30 лева. Издадени са 6 млн. права, като съотношението между издадените права и новите акции е 4 към 1. Всяко лице може да запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 0.25. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 500 000 броя акции.

Консолидираната загуба на ФС Холдинг АД за първото тримесечие на тази година е 73 хил. лв., докато за същият период на миналата година дружеството е имало положителен финансов резултат от 123 хил. лева. Нетните приходи от продажби намаляват с близо 60% на годишна база, до 368 хил. лв., тъй като през отчетния период не са реализирани приходи от продажба на дълготрайни материални активи, за разлика от първото тримесечие на миналата година. Общите разходи за дейността са на стойност 452 хил. лв. спрямо 619 хил. лв. към 31 март 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във