Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Нетната консолидирана печалба на Медика АД за първото тримесечие на 2006 г. е 173 хил. лв., показват данните от предадения й на БФБ-София отчет. За този период дружеството има 3.012 млн. лв. нетни приходи от продажби, което е с 9.68 на сто по-малко спрямо първите три месеца на 2005 година. Над 92% от тях се падат на приходите от продажба на продукция. Ръст от 26 хил. лв. - до 2.795 млн. лв., отчитат разходите по икономически елементи на Медика АД, докато финансовите разходи са 31 хил. лв. срещу 55 хил. лв. за същото тримесечие на 2005 година.

В четвъртък - 18 май, бяха сключени първите сделки на БФБ-София с правата на Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ. Те дават възможност за участие в увеличението на капитала на фонда. В десет сделки бяха изтъргувани 7300 права, като минималната цена днес бе 0.12 лв., а максималната достигна 0.15 лева. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен чрез издаване на нови 39 863 686 акции, всяка с номинал от 1 лв. и емисионна стойност от 1.25 лева. Правата се търгуват на борсата до 29 юни, а аукционът за неизползваните права ще се проведе на 13 юни.

Загубата на Северкооп Гъмза холдинг за първото тримесечие на тази година е 131 хил. лв., в сравнение с печалба от 83 хил. лв. за същия период на миналата година. Консолидираните приходи от продажби за периода са 2.077 млн. лв., като се увеличават с 14% от 1.823 млн. лв. година по-рано. Финансовите приходи намаляват до 93 хил. от 280 хил. лева. Разходите по икономически елементи на холдинга за първите три месеца са 2.135 млн. лв. спрямо 1.964 млн. лв. за същия период на 2005 година.

Акционерите на ЕМКА АД решиха да увеличат капитала на дружеството от 448 хил. на 1.792 млн. лева. Увеличението ще се извърши със собствени средства чрез превръщане на печалбата за 2005 г. в капитал, като новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението му. Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание на акционерите за увеличение на капитала.

БТК ще плаща компенсацията на акционерите, които купиха по-скъпи акции поради грешка в съобщението за дивидента от 5 май чрез Централен депозитар. Пълният размер на обезщетението е вече преведен по сметка на депозитарната институция, а до 19 май 2006 г. включително ще се разпределят и преведат на инвестиционните посредници дължимите суми на засегнатите инвеститори заедно с информация каква сума се дължи на всеки инвеститор. Размерът на обезщетението е равен на разликата между по-високата покупна цена, по която акциите на БТК са били закупени на 8 май, и пазарната цена на акциите на дружеството при приключване на борсовата сесия на 5 май 2006 година.

Незаписаните 46 526 права от увеличението на капитала на Фонд за недвижими имоти България бяха купени на нива между 0.12 и 0.20 лв. за брой по време на проведения на 18 май аукцион. Класирани бяха девет от подадените поръчки, които варираха на цени от 0.03 до 0.20 лева. Срещу едно придобито право може да се запишат две от новите акции по емисионна цена от 1.25 лева. При успешно увеличение капиталът на Фонд за недвижими имоти България ще нарасне до 60.45 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във