Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Нетната печалба на Катекс АД за първите три месеца на 2006 г. е 4.39 млн. лв., или 1.80 лв. на акция. Това показва неконсолидираният отчет на дружеството. За същия период на миналата година то беше на загуба със 180 хил. лева. Повишението на финансовия резултат се дължи на приходите в размер на 5.03 млн. лв., реализирани чрез продажба на 740 хил. права от увеличението на капитала на Стопанска и инвестиционна банка, което прави по 6.80 лв. за брой. Това бе минималната постигната цена за периода, в който правата се търгуваха на борсата (2-15 февруари). Нетните приходи от продажби бележат спад от 30.4 на сто на годишна база - до 2.83 млн. лева. Дългосрочните задължения на казанлъшкото текстилно предприятие се понижават до 5.96 млн. лв. в сравнение със 7.9 млн. лв. преди година.

Индустриален Холдинг България се освободи от дела си в Елпо АД, възлизащ на 17.9871 процента. Това стана ясно от седмичния бюлетин на Централен депозитар. Купувач на пакета е Елпо-2000 ООД, увеличил участието си до 43.305 на сто. Сделката бе осъществена чрез блокова сделка по време на търговската сесия на 18 април на цена от 3.25 лв., или общо 127 884 лева. Основната дейност на Елпо АД е производство на електропорцеланови изолатори за високо и ниско напрежение, инсталационен порцелан и други. Елпо-97 АД притежава 24.68 на сто от капитала, докато Руен-Холдинг АД и „Делектра ЕООД имат съответно 13.50 и 6.50 на сто.

Вьор Бижев ЕООД е подал уведомление в БФБ-София за търгово предложение за закупуване на ценни книжа на Мак АД. Упълномощеният инвестиционен посредник е ББГ Симекс-България ООД. Броят на акциите, които пряко и непряко притежава Вьор Бижев, представляват 82.31% от капитала на дружеството. Срокът на предложението ще важи 28 дни, смятано от датата на публикуване в два централни всекидневника.

Заводи за металорежещи машини - България холдинг АД, който притежава 91.10% от капитала на ЗММ - Нова Загора АД, смята да отправи търгово предложение към всички акционери на ЗММ-Нова Загора АД за изкупуване на техните акции. Процедурата по търговото предложение ще стартира след 26 юли 2006 година. ЗММ - Нова Загора обяви отрицателен финансов резултат за миналата година в размер на 4 хил. лв. спрямо 22 хил. лв. за предходния отчетен период. Основният капитал е 297 хил. лв., а собственият - 5.39 млн. лева.

Свилоза АД обяви нетна неконсолидирана загуба в размер на 315 хил. лв. за първото тримесечие на 2006 г., в сравнение с печалба от 412 хил. лв. за същия период на миналата година. Това показват данните от отчета на дружеството предаден на БФБ-София. Отрицателният финансов резултат е вследствие на по-ниските приходи от дейността за периода поради обособяването от 1 януари 2006 г. на производството на сулфатна целулоза в самостоятелно дружество - Свилоцел ЕАД.

Напредък холдинг ще бъде отписан от регистъра на публичните компании, който води Комисията за финансов надзор (КФН). Решението е на заместник-председателя на комисията, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, Димана Ранкова. През декември 2005 г. собствениците на холдинговото дружество Пасифик 2000 ООД и Лидинком Естаблишмънт предложиха по 1.21 лв. на акция за останалите акции на дружеството, но КФН наложи временна забрана на предложението. Само месец по-късно основните акционери дадоха по 1.81 лв. за бройка, като предложението бе прието от 19 физически лица. Напредък Холдинг АД отчете 123 хил. лв. одитирана печалба за 2005 г. спрямо 407 хил. лв. положителен финансов резултат за година по-рано.

С 11 036 729 лв. нарасна капиталът на акционерното дружество със специална инвестиционна цел Адванс Терафонд след успешното приключване на третото му увеличение. Така регистрираният капитал на фонда ще бъде 22 086 729 лв., а реално разполагаемите средства са 24 294 074.80 лева. Записалите акции от новото увеличение са 626 физически и 59 юридически лица. Набраните средства ще бъдат използвани за изпълнение на инвестиционната програма на „Адванс Терафонд, според която дружеството трябва да придобие 100 000 дка земя до март 2007 година. Към момента компанията разполага с близо 80 000 дка земеделска земя, което е почти два пъти повече спрямо края на февруари 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във