Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Общото събрание на Акумпласт АД реши на свое заседание на 17 март да задели печалбата си за 2005 г. във фонд Резервен, без да разпределя дивидент, стана ясно от съобщение на БФБ-София. Акумпласт отчете нетна печалба за миналата година от 35 хил. лв., или 4.84 лв. на акция, срещу 31 хил. лв. за предишната година. Основният капитал на компанията възлиза на 51 хил. лв., разпределени в 7233 акции, всяка с номинал от 7 лева. Мажоритарен собственик е Химпласт с 60.4% от капитала.

Куантум Дивелопмънтс - акционерно дружество със специална инвестиционна цел, е сключило на 15 март договор за строителство с България пропърти мениджмънт тийм АД и Монтаж строителни конструкции ООД. Предмет на договора е цялостно строителство на магазин за промишлени стоки Куантум намиращ се в София. На 20 март 2006 г. е сключен и договор за паричен заем между Иммобило АД и Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ за 6 млн. лв. със срок на погасяване пет години. Целта на заема е да се финансира застрояването на имота, както и бъдещо придобиване на активи.

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспект за публично предлагане на акции, издадени от ЗПАД Булстрад. Емисията цели увеличението на капитала на дружеството и е в размер на 564 хил. броя обикновени безналични акции с номинална и емисионна стойност 10 лв. всяка. През януари акционерите на компанията взеха решение за увеличение на капитала от 14.1 млн. до 19.74 млн. лева. Последната сделка с книжа на ЗАПД Булстрад е сключена на 17 март на цена 56.45 лв. за акция.

КФН вписа в публичния регистър емисията от увеличението на капитала на БенчМарк Фонд Имоти акционерно дружество със специална инвестиционна цел от 7.8 млн. до 23.39 млн. лв., което приключи в края на февруари.

Проспектът за вторично публично предлагане на облигации, издадени от ФеърПлей Интернешънъл АД, беше потвърден от Комисията за финансов надзор. Емисията е в размер на 5.6 млн. евро, разпределени в 5600 обикновени, обезпечени, неконвертируеми облигации, всяка с номинал от 1000 евро. Срокът на заема е пет години, считано от 30 септември 2005 г., с падеж на 30 септември 2010-а. Лихвеният процент е плаващ, равен на 6-месечния EURIBOR + 4 процента.

Оловно-цинков комплекс АД свиква извънредно общо събрание на акционерите си 3 май 2006 година. В дневния ред са включени промени в състава на надзорния съвет на дружеството и промени в устава. Ако на събранието няма кворум, то ще се проведе на 18 май 2006 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на БФБ-София, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 17 април 2006 година.

Юрокапитал Финанс АД е продало чрез свързани лица 77 446 акции, които представляват 2.67% от капитала на Български Информационни Технологии АД. Общото участие на Юрокапитал Финанс АД след прехвърлянето на акциите е 45.16%, от които 2.67% дружеството държи чрез свързани лица. Сделката е отразена в централния депозитар на 12 януари 2006 година.

На 29 март ще настъпи лихвено плащане по емисия облигации Алианц България Финансиер АД. Доходността на книжата е 3.70% годишно, а право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани в книгата, водена от Централния депозитар АД, три работни дни преди датата на лихвеното плащане или към 24 март 2006 година. Последната дата за сключване на сделки с облигациите на Алианц България Финансиер АД на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 22 март 2006 година.

КД Секюритис ЕАД увеличи капитала си от 250 000 на 640 000 лева. Промените са вписани в партидата от Софийския градски съд на 10 март 2006 година. Капиталът е разпределен в 6400 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка, чрез издаване на 3900 нови акции с номинална стойност 100 лева.

Нетната печалба на Добруджа Холдинг за 2005 г. е 64 хил. лв., при положение че за 2004 г. и имала отрицателен финансов резултат от 106 хил. лева. Съвкупните приходи от дейността му за 12-те месеца са 140 хил. лв. спрямо 28 хил. лв. за 2004 година. Основна част са приходите от дивиденти в размер на 109 хил. лева. Общите разходи за дейността са само 76 хил. лв., като няма финансови разноски за периода.

Загубата на Електрометал АД за миналата година се е понижила до 1000 лв. спрямо 13 хил. лв. за 2004 година. Това показват данните от годишния одитиран отчет на пазарджишкия производител на метални конструкции и кранови компоненти. Нетните приходи от продажби бележат минимален спад до ниво от 325 хил. лв., в сравнение с 326 хил. лв. миналата година. Разходите за дейността намаляват с 3.55% на годишна база до 326 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във