Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ СЪБИРАТ ЗЛОБА

Лихвените проценти по търгуваните депозитни сделки на междубанковите свободни пазари като че ли насъбраха вече достатъчно енергия и в най-скоро време ще отскочат нагоре.
Минималната приемлива лихва ресурс, зает за срок от една седмица, срещу която Европейската централна банка (ЕЦБ) одобрява поръчки за рефинансиране от банките в еврозоната (т. нар. основна лихва), в момента е 2.25 процента. Така например на проведения в началото на изминаващата седмица аукцион ЕЦБ пласира 308 млрд. евро свеж ресурс на междубанковия пазар при среднодостигната лихва от 2.32 процента. Така банковата система в Европа като че ли се подготвя за вдигането на лихвата от 2.25 до 2.5% на редовната среща на управителния съвет на ЕЦБ, която е насрочена за 2 март. Основна причина е, че водещите макроикономически индикатори безпристрастно показват, че икономиката на Европа работи дори по-добре от очакваното. Въпреки това предвижданата инфлация за края на 2006 г. и 2007 г. са съответно 2.1 и 2%, а ръстът на икономиката е малко по-нисък - съответно 2 и 1.9 процента. С една дума, Стара Европа се придържа към бавен, но сигурен растеж на икономиката. Това е основната причина бенч марк кривата на доходността да е положителна, т.е. нормална и в 30-годишния дълъг край да е 3.71%, при положение че е 2.96% в късия двегодишен период.
Положението зад Океана е различно. Там основната лихва по операциите на междубанковия паричен пазар, подкрепяна и поддържана от Федералния резерв, е 4.5 на сто. Ръстът на брутния вътрешен продукт се очаква да е в порядъка на 3.5%, а индустриалното производство расте с 3.1 процента. Там инфлационните процеси, които са в рамките на 4% годишно, избуяват благодарение на по-високите енергийни разходи, които на годишна база отчитат ръст от 5 на сто. Следващата среща на FOMS (Комитета по ликвидност към централната банка) е в края на март и тогава се очаква поредното покачване на основната лихва отново с 25 базисни точки до 4.75 процента. За бъдещи покачвания, както и за нивото, при което лихвите ще достигнат тавана, участниците на пазара не са на едно мнение. Там допусканията варират от 4.5 до 6 на сто. След което, най-вероятно от средата на следващата година, ще има понижаване на лихвите. Това е видно от бенч марк кривата на доходността, която е обърната и в 30-годишния период отчита стойност от 4.5%, по-ниска от 4.72% в двегодишния период. Това явление се наблюдава от началото на тази година и е сигурен белег за задаваща се стагнация зад Океана.
У нас основната лихва безпристрастно отчита лихвените равнища по еднодневните депозитни сделки, които пък неотлъчно следват тези в еврозоната. Това е и главната причина основният лихвен процент (ОЛП) за настоящия месец да е фиксиран на 2.25 процента. Очаквам нейната нова стойност за следващия месец да е поне 2.27 на сто.
Общите левови наличност в банковата ни система се понижиха от 1.3 млрд. лв. в началото на седмицата до 1.16 млрд. лв. през последните дни. Това беше и основната причина овърнайт депозитите да се договарят при 2.28% в понеделник и 2.3% в петък. За последните два работни дни на февруари, които са и първите от следващата седмица, финансовото министерство е планирало разход от 70 млн. лв., които от единната бюджетна сметка при Българска народна банка (БНБ) ще се насочат към банковата ни система.
На 20 февруари БНБ проведе аукцион за продажбата на втори транш десетгодишни лихвоносни държавни съкровищни облигации с номинал 30 млн. лева. Те ще се олихвяват при 3.5% годишен лихвен процент. Първите 50 млн. лв. от емисията бяха реализирани на първичния пазар в началото на януари при среднодостигната проста годишна доходност от 3.71 процента. Достигнатата сега доходност е 3.79 на сто.
През март Министерство на финансите е планирало реализацията на петгодишни ДЦК с номинал 45 млн. лв. и тригодишни книжа с номинал 15 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във