Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Стара планина Холд АД иска да изкупи всички акции на акционерното дружество Славяна АД, където притежава пряко и чрез свързани лица 427 764 броя акции, или 93.15% от капитала на дружеството. Предложението, което отправя компанията към притежателите на останалите 31 458 броя акции, е да ги изкупи за 6.16 лева за една. Инвестиционният посредник по сделката е ИП БенчМарк Финанс АД, а срокът на предложението е 28 дни. След края на този срок Стара планина Холд АД възнамерява да поиска отписване на Славяна АД от регистъра на публичните дружества.

Бенчмарк фонд имоти, акционерно дружество със специална инвестиционна цел, ще увеличи капитала си. То има 7.8 млн. броя акции и предлага за записване 15 600 000. Номиналната стойност на една акция ще бъде 1 лв., а емисионната стойност е 1.50 лева. Началната и крайната дата за прехвърляне на правата са съответно 17 януари и 1 февруари 2006 г., а началната и крайна дата на записването - 17 януари и 22 февруари. Датата на аукциона за тях е 8 февруари.

Интертръст ЕАД купи 8 298 052 акции, или 98.63% от капитала на Оловно цинков комплекс АД. На 15 август 2006 г. Интертръст ЕАД ще предложи да изкупи от останалите акционери и останалите акции, след което ще отпише дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор. Интертръст ЕАД ще продължи да развива дейността на Оловно-цинков комплекс. Ако намерението за регистриране на търгово предложение отпадне, Интертръст ЕАД ще уведоми акционерите за причините, поради които се е провалило това намерение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във