Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Лизингова компания АД издаде първата си емисия от корпоративни облигации с номинална стойност 2.2 млн. евро. Емисията е тригодишна, с лихва от 7.75%, платима на шестмесечие. Облигациите са обезпечени с вземания по лизинговите договори и отдаденото на лизинг имущество. Банка довереник на облигационерите е Обединена Българска Банка. Лизингова компания АД е основен лизингодател на автомобилите Хонда.
Пакетът от 7.85% (81 хил. акции) от капитала на Стоманени тръби АД - гр. Септември, ще бъде предложен за продажба на смесен закрит аукцион на БФБ-София. Той ще започне на 24 ноември и ще приключи на 30 ноември. Пакетът е разделен на три пазарни партиди по 2.62% с лимитирана цена от 122 850 лв. всяка (4.55 лв. на акция). Инвестиционен посредник по продажбата е Дилингова Финансова Компания АД.
Дружеството със специална инвестиционна цел Парк ще увеличи капитала си от 650 хил. на 5.2 млн. лв. чрез предлагането на 4.55 млн. акции с номинал от 1 лв. и емисионна стойност от 1.02 лева. Правата за записване на акции са 650 хил. и ще бъдат прехвърляни в периода 29 ноември и 14 декември. С едно право могат да се запишат 7 акции. Крайната дата за записване на акции от увеличението е 6 януари.
Стара Планина Холд АД, което притежава 93.15% от капитала на Славяна АД е предложило на останалите акционери на дружеството да изкупи акциите им на цена от 5.88 лв. за бройка. Комисията за финансов надзор все още не е одобрила търговото предложение.
Търговска Лига - Национален Аптечен Център АД регистрира първата си емисия корпоративни облигации на стойност 5 млн. лева. Книжата са тригодишни, необезпечени и носят фиксирана лихва от 8.25% на годишна база. Облигациите ще се търгуват вторично на Българска фондова борса - София АД.
Гръцкият гражданин Домистенис Йоанис Харакидас купи 99.98% от капитала на Доминант Финанс от Алкис Йоанис Панагопулос, показват данни на Централен депозитар.
Албена Инвест Холдинг АД подписа договор за продажба на 33.72% от капитала на Родина турист АД - София. Сделката ще стане факт до края на годината. Тогава най-вероятно ще стане известен и купувачът.
Инвестор.БГ АД ще изкупува обратно свои акции от 17 ноември до 30 ноември. Минималната цена, на която ще стане това, е 1.5 лв., а максималната цена - 2.2 лв. за акция. Решено е да бъдат изкупени 35 980 акции. Това е второто обратно изкупуване на книжа, което Инвестор.БГ извършва.
Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт - София, да извършва дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Също така ведомството потвърди проспект за публично предлагане на 750 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка, издадени от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
Комисията за финансов надзор прие изменение и допълнение в Указанията на Комисията за финансов надзор относно представяне на необходимите документи за издаване на одобрения, разрешения, потвърждения и периодично разкриване на информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във