Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор одобри търгово предложение, отправено от Енергоремонт Холдинг АД към останалите акционери на Енергоремонт - Русе АД. Предложената цена за една акция е 15.68 лева.
Инвестиционният посредник Дилингова финансова компания се отказа да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и да поема емисии от ценни книжа.
Карло Янари заместник-председателят на Комитета на европейските регулатори на капиталовите пазари, посети Комисията за финансов надзор на 31 октомври (форум на надзорните институции на страните членки на Европейския съюз).
Енемона АД-Козлодуй е продало делът си от 27.98% от капитала на Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй. След сделката Енемона продължава да държи 9.08% от дружеството чрез свързани лица.
Акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел Актавис Пропъртис овластиха неговите мениджъри да закупят триетажна сграда с разгърната застроена площ от 2.4 хил. кв. м срещу сумата от 751 хил. лв. без ДДС, както и подземен гараж с площ от 3.8 хил. кв. м. срещу 855 хил. лева. Това е станало на общото събрание на Актавис Пропъртис, проведено на 31 октомври.
Съветът на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел БенчМарк Фонд Имоти е решил да увеличи капитала на дружеството с 15.6 млн. акции. Това ще бъде направено чрез издаването на 7.8 млн. права, като всяко право ще дава възможността за записването на две от новите акции. Ако бъдат изкупени всички емитирани права от увеличението, капиталът на фонда ще нарасне до 23.4 млн. лева. Емисионната стойност на новите акции ще бъде 1.50 лв., а номиналната - 1 лев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във