Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЛИХВИТЕ ОСТАВАТ НИСКИ

Лихвените проценти по договаряните на междубанковия паричен пазар депозитни сделки, както и тези по държавните ценни книжа, емитирани от правителството на България, остават на сравнително ниски позиции. За добро или за лошо - такава е действителността.Добре е за тези фирми и граждани, които разчитат най-вече на различните банкови форми на кредитиране, за да задоволят краткосрочните и дългосрочните си нужди от свежи парични средства, защото цената на кредитния ресурс е относително ниска вследствие на пряката си зависимост от общата ситуация на паричния междубанков пазар. Лошо е за тези субекти, които имат свободни финансови наличности и трябва да изберат правилното инвестиционно решение, което при равни други условия силно зависи от фактора доходност. В момента банковите ни иституции разполагат с предостатъчно левов ресурс, с който да обезпечат необходимата ликвидност както за осъществяването на междубанковите разплащания, така и за поддържането на минималните задължителни резерви. Точната сума, с която банките разполагат по сметките си в Българска народна банка, е 2 млрд. лева. Половината от нея е в националната ни валута, а другата е левовата равностойност на наличностите по сметките в евро. Всъщност точно такъв е и размерът на минималните резерви. Банковата ни система е успяла да привлече 22 млрд. лв. от фирми и граждани, от които банките ни са длъжни да заделят 8%, което прави точно 1.76 млрд. лв. за задължителни резерви, поддържани по сметки в Централната банка. Считано от 1 август, тези банки, които не са изпълнили стриктно изискванията на БНБ за растежа на кредитната си дейност, трябва да заделят допълнителни резерви, чийто размер общо за системата е 250 млн. лева. В резултат на всичко това сумата на постоянно поддържаните по сметки при Централната банка минимални задължителни резерви е точно 2 млрд. лева. Депозитите в евро на международните финансови пазари се договарят на ниво 2.07% на годишна база. Предвид на факта, че сме в състояние на валутен борд, лихвите по депозитите в левове стриктно следват тези в Европа. В същото време до 2 септември дилърите трябваше да са се справили с активното управление на наличностите при БНБ с цел да се регулират минималните резерви, чийто пореден едномесечен срок изтича днес (събота 3 септември). Наличието на достатъчно натрупани свръхрезерви в банковата система оказа съществен принос за постигането на превес на предлагането над търсенето на левов ресурс. Описаните дотук фактори обясняват защо през втората половина на изминалата вече работна седмица лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки се договаряха при 2.03%, след като в началото на периода те се договаряха при 2.05 процента. Тук е мястото да се отбележи, че основният лихвен процент, определян именно на база сключени и изпълнени овърнайт левови депозитни сделки, вече трети пореден месец е на нива от 2.04% и този факт потвърждава наличието на един добре балансиран и стабилен междубанков паричен пазар. През следващата работна седмица банковата ни система все още ще разполага с предостатъчно левови наличности по сметките си в Централната банка. Това ще са и първите работни дни от новия пореден едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви. Тогава ще дойдат и първите солидни постъпления за изплащане на пенсиите. Това са и основните предпоставки за запазване на лихвените равнища на сравнително ниските нива от 2.04% на годишна база по най-търгуваните еднодневни депозитни сделки. Показателни за отличната левова ликвидност в банковата ни система са и резултатите от проведения на 29 август аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове. Общата предложена за пласиране сума от Министерството на финансите беше, както обикновено, с номинална стойност от 15 млн. лева. Общо 20 първични дилъри на ДЦК подадоха поръчки на обща стойност от 36.8 млн. лева. Достигнатата средна продажна цена се установи на ниво от 99.47 лв. за 100 лв. номинал. Отговаряше й годишна доходност от 2.11 процента. Като се вземат предвид и комисионите на Българска народна банка в размер на 0.06 лв., чистата възвръщаемост за инвеститорите на годишна база пада до едва 1.87 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във